Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros no 11. līdz 13.novembrim pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgi Santa Ozola un Miķelis Zumbergs, kā arī Krimināllietu departamenta tiesneša palīdze Agnese Adgere un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.

Trīs dienu laikā Augstākās tiesas delegācija apmeklēja Somijas Augstāko tiesu, Augstāko Administratīvo tiesu, kā arī Helsinku apelācijas tiesu un Helsinku rajona tiesu. Vizīšu laikā Augstākās tiesas tiesnešu palīgi noskaidroja, ka Somijā tiesnešu palīgu pienākumiem līdzīgas funkcijas veic padomnieki, kuri ir amatpersonas un atrodas valsts dienestā. Somijas Augstākajā tiesā ir 28 šādi padomnieki (un 18 tiesneši), un tie tiek dalīti divās grupās – civillietu un krimināllietu. Katrai no grupām ir vadītājs, kurš pats arī ir viens no šiem padomniekiem un kura kompetencē ir iedalīt saņemtās lietas konkrētam padomniekam, regulējot noslodzi. Padomnieku galvenais uzdevums ir sagatavot atzinumu par lietu, apkopojot lietas faktus, tiesisko regulējumu, tiesu praksi līdzīgās lietās un citus tiesību avotus, kā arī izsakot viedokli par lietas iznākumu. Pēc tam viņi prezentē savu ziņojumu tiesas sastāvam. Padomnieku pienākums ir sagatavot arī nolēmuma projektu. Atšķirībā no Somijas Augstākās tiesas tiesnešiem, kuriem ir jāskata visu veidu lietas (gan civillietas, gan krimināllietas), padomnieki specializējas konkrētos jautājumos. Tādēļ padomnieki nav piesaistīti konkrētam tiesnesim, bet patstāvīgi plāno darbu ar iedalītajām lietām, būdami atbildīgi par konkrētu lietu virzību (izskatīšanas ātrumu). Padomnieka amats Somijā ir prestižs un labi atalgots.

Somijas Augstākajā Administratīvajā tiesā padomnieku loma ir līdzīga, taču darba organizācijā ir arī zināmas atšķirības. Tiesā šobrīd ir 27 tiesneši un 40 padomnieki, kuri iedalīti trijos departamentos, kuros izskata atšķirīgu kategoriju lietas. Jāatzīmē, ka milzīgs – 60% – lietu īpatsvars ir imigrācijas jautājumi, bet 14% ir saistīti ar sociālo un veselības aprūpi, pārējām lietām veidojot atlikušo daļu.

Vizītes dalībnieki secināja, ka pastāv būtiskas atšķirības Latvijas un Somijas tiesnešu palīgu darbā. Somijā tiesnešu palīgi (padomnieki) atrodas valsts dienestā, tie neatrodas konkrēta tiesneša pakļautībā un savā darbībā ir patstāvīgi, bet līdz ar to tiem ir arī lielāka atbildība, tostarp pamatā tieši viņi ir atbildīgi par lietu savlaicīgu izskatīšanu. Neskatoties uz šīm atšķirībām, darba efektivitātes uzlabošanai var apsvērt tiesnešu palīgu specializācijas pārņemšanu Latvijas tiesu sistēmā.

Augstākā tiesa 2019. gadā īsteno projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu tiesnešu palīgiem.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388