Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros februārī pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedriju devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgs Miķelis Zumbergs, Krimināllietu departamenta tiesneša palīdzes Sanita Jefimova un Agnese Adgere, kā arī Civillietu departamenta tiesneša palīdze Elīna Purēna.

Augstākās tiesas pārstāvjiem bija iespēja gūt ieskatu Zviedrijas tiesu sistēmā, apmeklējot Stokholmas apelācijas instances administratīvo tiesu, Zviedrijas Augstāko tiesu un Zviedrijas Augstāko administratīvo tiesu.

Tiesnešu palīgu darbs Zviedrijas Augstākajā tiesā un Augstākajā Administratīvajā tiesā ir iedalīts divos posmos: ziņošana par lietām tiesnešiem, lai noskaidrotu, vai lietā ir jautājums, kam ir juridiska nozīme, kā arī darbs ar lietām, kuras tiesa ir pieņēmusi izskatīšanai pēc būtības. Palīgs arī piedalās tiesas sēdē, ja tāda lietā ir noteikta, un pilda tiesas sēdes sekretāra funkciju.

Zviedrijas Augstākajās tiesās nav izteiktas specializācijas – gan tiesneši, gan palīgi pamatā strādā ar visu kategoriju lietām. Reizi ceturksnī notiek arī atskaitīšanās tiesas priekšsēdētājam par lietām, kuras atrodas tiesvedībā visilgāk (parasti, ja termiņš pārsniedz sešus mēnešus). Jāpiemin arī, ka tiesnešu palīgu skaits divkārt pārsniedz tiesnešu skaitu – uz 16 tiesnešiem katrā no Augstākajām tiesām ir aptuveni 30 tiesnešu palīgi, kā arī daži juriskonsulti.

Latvijas delegācija secināja, ka tiesnešu palīgu darbs Zviedrijas Augstākajās tiesās un Latvijā ir līdzīgs ar to, ka tas notiek uz darba līguma pamata un ka sadarbība tiesnešu un palīgu starpā ir samērā neformāla un līdz ar to elastīga. Galvenā atšķirība ir tāda, ka tiesnešu palīgiem Zviedrijā atbildība ir lielāka, jo viņi nestrādā tikai ar konkrēta tiesneša lietām viņa tiešā uzraudzībā un atbilstoši viņa dotajiem uzdevumiem, bet gan patstāvīgi uzņemas konkrētas lietas no tiesā saņemtajām, un par katru lietu ziņo attiecīgajam tiesas sastāvam, piedāvājot pilnīgi izstrādātu nolēmuma projektu. Tiesnešu palīgi secināja, ka ir vairākas lietas, ko Latvijas tiesu sistēma varētu pārņemt no Zviedrijas Augstāko tiesu pieredzes, piemēram, būtu nepieciešams palielināt tiesnešu palīgu skaitu Augstākajā tiesā, lai viens tiesnesis varētu izskatīt vairāk lietu; varētu ieviest regulāru atskaitīšanos tiesas vadībai par iemesliem, kuru dēļ vēl nav izskatītas visvecākās lietas; tiesnešu palīgiem varētu piešķirt plašākas funkcijas un atbildību, kā arī iespēju strādāt attālināti, tādējādi palielinot darba efektivitāti un taupot resursus.

Augstākā tiesa 2019. un 2020.gadā īsteno projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”. Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas Republikas Augstākās tiesas un Ziemeļvalstu Augstāko tiesu tiesnešu palīgiem.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas projektu vadītājs Jānis Supe

E-pasts: janis.supe@at.gov.lv; tālrunis 67020388