Lai atslogotu augstākās tiesas instances darbu, Vācijā ir pieredze, ka pirmās un apelācijas instances tiesneši uz laiku tiek pārcelti darbā par kasācijas instances tiesnešu palīgiem. Tā ir abpusēji izdevīga pārmaiņa – tiesneši paši paaugstina savu kvalifikāciju un reizē arī atslogo augstākās tiesas tiesnešus. Pārcelšana notiek uz trīs gadiem.

Grupa šādu Vācijas Federālās Augstākās tiesas tiesnešu palīgu 20. aprīlī viesojās Latvijas Republikas Augstākajā tiesā. Viņi ieradušies Latvijā, lai iepazītu mūsu valsts tiesu sistēmu un aizgūtu arī pieredzi savam darbam. Augstākā tiesa bija viņu vizītes pirmā tieslietu iestāde, tādēļ interese par Augstākās tiesas pārstāvju – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Valerijana Jonikāna, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas un Senāta Krimināllietu departamenta senatora Pētera Dzalbes – sniegto informāciju bija liela.

Augstākās tiesas pārstāvji iepazīstināja ar Latvijas tiesu sistēmu, tiesnešu pašpārvaldes institūcijām, tiesnešu darbību likumu izstrādes un grozījumu procesā. Tāpat tika sniegta plaša informācija par Augstākās tiesas struktūru, judikatūras darbu, tiesnešu palīgu institūtu, lietu izskatīšanas procedūrām apelācijas un kasācijas instancē Augstākajā tiesā.

Vācijas tiesnešus interesēja jautājumi par tiesnešu specializāciju, karjeras iespējām, tiesnešu iespējām kļūt par apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem, tālākizglītības sistēmu, tiesu piesēdētāju institūtu, tiesnešu pilnvaru termiņu. Pārsteigums viņiem bija sieviešu lielais īpatsvars tiesnešu amatos Latvijā un interesēja, cik daudz padomju laika tiesnešu turpināja strādāt neatkarīgās Latvijas tiesās. Vācijas tiesneši vaicāja par tiesu procesuālajām lietām – kā tiek risināti strīdi par lietu piekritību civilprocesam vai administratīvajam procesam, par valsts nodrošināto juridisko palīdzību mazturīgajiem iedzīvotājiem. Interesēja, vai tiesnešu pienākums ir pārbaudīt likumu atbilstību Satversmei, tāpat Latvijas Augstākās tiesas tiesnešu vērtējums pieredzei veidot atsevišķas administratīvās tiesas, bet kasācijas institūciju šīm lietām veidot jau esošās Augstākās tiesas ietvaros.

Interese par visiem šiem jautājumiem bija patiesa, saruna savstarpēji interesanta un pieredzei noderīga.

Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācijas vizīti Latvijā organizē Vācijas vēstniecība.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211