Aizvadītajā gadā notikušās Augstākās tiesas klientu aptaujas apkopotie rezultāti parāda, ka 77% juristu - prokurori, advokāti, advokātu palīgi un pilnvarotās personas, kas tiesvedības laikā saskārušies ar Augstākās tiesas darbu, ar to ir apmierināti. Tas apstiprina secinājumu, ka tie sabiedrības locekļi jeb tiesu klienti, kas ar tiesas darbu patiešām saskārušies, tiesas darbu vērtē ievērojami pozitīvāk nekā pārējie.

Vērtējot Augstākās tiesas klientu aptaujas datus detalizētāk, juristu pozitīvākais vērtējums sniegts par Augstākās tiesas darbinieku attieksmi pret apmeklētājiem - kopumā 84% to novērtē „labi” vai „drīzāk labi”, un tiesas darbinieku darbu kopumā - „labi” vai „drīzāk labi” novērtē 83% juristu.

Savukārt visnegatīvāk vērtēti lietu izskatīšanas termiņi Augstākajā tiesā - 29% sniedz vērtējumu „ļoti slikti” un vēl 28% - „slikti”, tikai 11% tos vērtē pozitīvi. Salīdzinoši liels aptaujāto īpatsvars - 24% - negatīvi novērtē arī Augstākās tiesas judikatūras pieejamību.

Augstākās tiesas klientu aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot klientu vērtējumu tiesas darba organizācijai un kvalitātei, notika no 2011. gada augusta līdz oktobrim. Pētījumā bija iekļauti jautājumi par šādām Augstākās tiesas darba jomām: apmierinātība ar tiesas darbu kopumā, tiesas darba izvērtējums dažādos aspektos, tiesas darba organizēšanas, tiesas darbinieku darba, tiesas dokumentu un tiesas nolēmumu izvērtējums.

Tiesas klienti bija sadalīti divās grupās: sabiedrības pārstāvji un juristi. Sabiedrības pārstāvji: ikviens, kurš ir iesaistīts lietā un piedalījies tiesas procesā - viena no pusēm, cietušais, liecinieks. Juristi - zvērināti advokāti, prokurori, pilnvarotās personas.

Augstākās tiesas darba novērtējumam tika adaptēts Latvijas Tiesnešu mācību centra 2010. gada pētījums par Latvijas tiesu darba novērtējumu, kas savukārt bija balstīts uz Nīderlandes Tieslietu padomes pieredzi. Pētījumu veica Augstākās tiesas Administrācija, piesaistot pētījumu aģentūru „Fieldex” pētījuma datu apstrādei, analīzei un gala ziņojuma sagatavošanai.

Pētījumā piedalījās sešas Augstākās tiesas struktūrvienības - Senāta Civillietu departaments, Krimināllietu departaments un Administratīvo lietu departaments, Civillietu tiesu palāta, Krimināllietu tiesu palāta un Dokumentu pārvaldības nodaļa. Tās ir struktūrvienības, kuras ikdienas darbā tieši saskaras ar tiesu procesa dalībniekiem.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211