Divās disciplinārlietās, kas ierosinātas saistībā ar tiesnešu nespēju uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, Disciplinārtiesa atstājusi negrozītus Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumus tiesnešu rīcību atzīt par necienīgu un uzlikt disciplinārsodu – amatalgas samazināšanu.

Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Svetlanai Maršānei alga samazināta uz sešiem mēnešiem, ieturot 20 % no amatalgas, bet Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Ivetai Stuberovskai sešus mēnešus tiks ieturēti 10 % no amatalgas.

Disciplinārtiesa atzina par pamatotu Tiesnešu disciplinārkolēģijas secinājumu, ka Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktais  pienākumu spēt uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu bija attiecināms arī uz tiesnešiem.

Vērtējot šo prasību kopsakarā ar Satversmē ietverto varas dalīšanas principu un tiesnešu neatkarības principu, kā arī likumā “Par tiesu varu” noteikto kārtību tiesneša atbrīvošanai, atcelšanai vai atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas, secināts, ka Ministru kabineta rīkojums nav tiesisks pamats tiesneša atstādināšanai no amata pienākumu izpildes. Taču tas nenozīmē, ka pienākums spēt uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu nebūtu spēkā vai nebūtu attiecināms uz tiesnešiem.

Izvērtējot šī pienākuma neizpildi no tiesnešu disciplināratbildības aspekta, Disciplinārtiesa norāda, ka tiesnesis sabiedrībā ieņem īpašu lomu un tam ir dotas pilnvaras lemt par citu sabiedrības locekļu tiesību vai pienākumu saturu, kā arī piemērot atbildību par pārkāpumiem. Līdz ar šīm pilnvarām uz tiesnesi gulstas arī paaugstināti uzvedības un likumpaklausības standarti. Tiesnesim ar savu rīcību (īpašās atbildības pienākuma ievērošanu) ir jārāda piemērs citiem sabiedrības locekļiem. Normatīvo aktu prasību neizpilde sabiedrībā var radīt priekšstatu, ka tiesnesis nav saistīts ar normatīvajām prasībām, vai arī, ka nepakļaušanās prasībām, kuras persona uzskata par nepamatotām vai prettiesiskām, var būt pieņemama un attaisnojama.

Noteikto prasību neizpilde ārkārtējā situācijā, kad jānodrošina valsts funkciju īstenošana, kas sevī ietver citu cilvēku neapdraudēšanu un valsts amatpersonu, tostarp tiesnešu, īpašās atbildības pienākuma ievērošanu, dod pamatu tiesneša disciplinārās atbildības konstatēšanai un disciplinārsoda piemērošanai.

Disciplinārtiesas lēmumi nav pārsūdzami.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211