Augstākās tiesas 2009. gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un darbības rezultātiem, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole.

Veicot ikgadējo finanšu pārskata revīziju, Valsts kontrole nav konstatējusi nekādas būtiskas kļūdas vai nepilnības Augstākās tiesas grāmatvedības uzskaitē un novērstas arī visas pērnā gada finanšu revīzijā konstatētās nepilnības, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus.

Valsts kontrole atzinīgi vērtē Augstākās tiesas praksi, caurskatāmi un skaidri sagatavojot finanšu gada pārskatu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un aicina visas valsts institūcijas šādu rīcību ieviest to darbībā kā pašsaprotamu normu.

Finanšu revīzija par 2009. gada pārskatu sagatavošanas pareizību ietvēra finanšu pārskata, pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata un finanšu pārskata pielikumu, vadības ziņojuma un grāmatvedības politikas apraksta pārbaudi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211