Šodien, 6.janvārī, stājas spēkā grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, ar kuriem paplašināts to gadījumu loks, kad valsts nodrošina juridisko palīdzību administratīvajās lietās. Palīdzība paredzēta arī bāriņtiesu lēmumu pārsūdzēšanai administratīvajā tiesā.

Līdz šim administratīvajās lietās valsts juridisko palīdzību nodrošināja vienīgi apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros un lēmumu par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros. Ar likuma grozījumiem papildus minētajiem gadījumiem valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība administratīvajās lietās paredzēta arī bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros.

Ņemot vērā objektīvās izmeklēšanas principu, valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība nav nepieciešama visās administratīvajās lietās. Turklāt Administratīvā procesa likumā paredzēta iespēja lietās, kas adresātam ir sarežģītas, pēc iestādes vai tiesas lēmuma, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, tās pārstāvim izmaksāt atlīdzību no valsts budžeta. Minētie likuma grozījumi paredzēti, ņemot vērā praksē konstatētās problēmas, kā arī to, ka bērni ir viena no mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kuru tiesības un tiesiskās intereses ir īpaši jāaizsargā.

Ar grozījumiem Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta darbs netiks ietekmēts, jo saglabājas iepriekšējā lietu izskatīšanas procesuālā kārtība. Proti, lēmumus par juridiskās palīdzības piešķiršanu pieņem Juridiskās palīdzības administrācija, un tās lēmumi pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā, kuras spriedums kasācijas kārtībā pārsūdzams Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.

Vienlaikus paredzams, ka varētu palielināties Administratīvajā rajona tiesā, līdz ar to – arī Administratīvo lietu departamentā – izskatāmo lietu skaits, jo ar grozījumiem ir ieviesta jauna lietu kategorija, par kuru Juridiskās palīdzības administrācija turpmāk pieņems lēmumus, kas secīgi tiks pārsūdzēti tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211