30. janvārī svinīgā tiesnešu zvēresta došanas ceremonijā Rīgas pilī zvērestu Valsts prezidentam deva desmit jauni tiesneši, kurus amatā iecēlusi Saeima. Valsts prezidents pieņēma arī jaunā Augstākās tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa zvērestu. Tiesnesis var stāties pie savu pienākumu pildīšanas un piektdien, 1. februārī, Augstākās tiesas plēnums lems par Jāņa Neimaņa iecelšanu konkrētā departamentā.

Uzrunājot tiesnešus, Valsts prezidents sacīja: „Šodien, uzliekot amata ķēdi, Jūs saņemat uzrunu „godība” – un tā Jūs uzrunās līdz Jūsu darba mūža beigām, ja godam nēsāsiet šo ķēdi. Tā uzliek ne tikai godu, bet arī pienākumu spriest neatkarīgu, kompetentu un taisnīgu tiesu Latvijas Republikas vārdā un tieši to jūs šodien zvērējāt darīt.” V. Zatlers uzsvēra, ka tiesiskas valsts pamats ir taisnīga tiesa un tiesneši. Tas, cik stipra būs cilvēku ticība valstij, daudzējādā ziņā atkarīgs tieši no tiesnešiem, no viņu darba un no tā, kā jaunie tiesneši pildīs šodien doto zvērestu katrā tiesas procesā, rūpīgi raugoties, lai spriedumi būtu samērīgi ar nodarījumu, lai to saprastu gan prasītājs, gan atbildētājs tiesā.

Jānis Neimanis 1999. gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un ieguvis jurista kvalifikāciju. 2000. gadā ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnēs, 2005. gadā – tiesību doktora grādu. J. Neimanim ir plaša vispusīga pieredze publisko tiesību jomā, ko viņš guvis gan praktiskajā darbā valsts pārvaldē, strādājot Tieslietu ministrijā un Uzņēmumu reģistrā, gan akadēmiskajā darbā – bijis tiesību teorijas pasniedzējs, docents Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedrā, gan advokāta darbā zvērinātu advokātu birojos.

Saskaņā ar likuma „ Par tiesu varu” 54. pantu, uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt rajonu (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz otrā kvalifikācijas klase, vai arī persona, kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kura ir nokārtojusi tiesneša otrās kvalifikācijas klases eksāmenu. Likuma pārejas noteikumi nosaka, ka līdz 2009.gada 1.februārim par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi var apstiprināt arī personu, kurai ir vismaz 5 gadu kopējais darba stāžs norādītajos amatos vai ierēdņa amatā.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211