Augstākā tiesa sagatavojusi pirmo publisko pārskatu par darbu 2004. gadā. Tajā iekļauta informācija par tiesas darbības pamatu, mērķiem un uzdevumiem. Interesenti var iepazīties ar Senāta un tiesu palātu vispārēju raksturojumu un pērn padarīto.

Atrodama arī informācija par Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas, Reabilitācijas daļas un Komunikācijas nodaļas darbu, kā arī finanšu pārskatu.

Pielikumos aplūkojami Augstākās tiesas statistikas dati par 2004. gada darbu, kā arī aizvadītā gada statistika par Latvijas Republikā notiesātajām personām. Informāciju publiskajam pārskatam apkopojusi Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa. Elektroniskā formātā tas pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv.