Labi tikumi, reliģija, neatļauta un nepieklājīga darbība ir juridiskie jēdzieni, kurus tiesām nākas noskaidrot un interpretēt, piemērojot Civillikuma 1415. pantu, kas nosaka, ka „Neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu: tāds darījums nav spēkā.”

Augstākā tiesa ir izpētījusi tiesu praksi, kas saistīta ar 1415. panta piemērošanu. Sagatavots arī ieskats par to, kā citu valstu tiesībās tiek piemērots Civillikuma 1415. pantā nostiprinātajam analoģisks tiesību institūts.

Pētījuma apskatīta Civillikuma 1415. pantā iekļautā institūta būtība, vieta un loma civiltiesībās, tā vēsturiskā attīstība. Analizēts Civillikuma 1415. pantā iekļautais institūts romiešu tiesībās un citu valstu tiesībās, kā arī Civillikuma 1415. panta piemērošana Latvijā līdz 1940. gadam un mūsdienās. Pētītais Civillikuma pants analizēts arī kontekstā ar Eiropas Savienības tiesībām.

Pētījuma autori norāda, ka, neskatoties uz nelielo tiesu spriedumu skaitu, kuros spriedums pamatots ar Civillikuma 1415. pantu, tiesu prakse ir radījusi jau divas pilnīgi vispārinātas atziņas, kuras faktiski var salīdzināt ar tiesību normām. Pirmā atziņa, ka prettiesiski nodibinātas saistības nevar radīt paliekošas tiesiskas sekas. Otra, ka darbības, kas pretējas likumiem vai labiem tikumiem, likums neaizsargā.

Autori gan norāda, ka, pētījumā iztirzātie jautājumi tiek apskatīti vienīgi kontekstā ar Civillikuma 1415. pantu, tāpēc pētījums nav uzskatāms par attiecīgo sistēmu aprakstošu. Taču, ņemot vērā salīdzinoši nelielo un samērā atšķirīgo tiesu praksi saistībā ar Civillikuma 1415. panta piemērošanu, Senāta Civillietu departamenta un Judikatūras nodaļas veiktais pētījums būs noderīgs tiesnešiem, advokātiem un citiem interesentiem.

 

Ar pētījumu var iepazīties Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211