Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulcē apspriests un akceptēts pētījums par tiesu praksi krimināllietās par mantas iznīcināšanu un bojāšanu. Tiesu prakses pētījumu sadarbībā ar Judikatūras nodaļu un Krimināllietu departamentu veikusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore Dr. iur. Valentija Liholaja.

Pētījumā analizēti 238 tiesu nolēmumi, kas trīs gadu laikā – no 2011.gada līdz 2013.gadam – taisīti 35 Latvijas tiesās par svešas mantas iznīcināšanu un bojāšanu, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu saskaņā ar Krimināllikuma 185. un 186.pantu, tas ir, par tīšu vai aiz neuzmanības izdarītu mantas iznīcināšanu vai bojāšanu.

Pie kriminālatbildības par tīšu mantas iznīcināšanu vai bojāšanu saukta 251 persona, 223 no tām saskaņā ar Krimināllikuma 185. panta pirmo daļu, kas klasificēts kā mazāk smags noziegums, bet 28 personas – saskaņā ar šā panta otro daļu, kurā ietvertais noziegums klasificēts kā sevišķi smags. Attiecībā uz 189 apsūdzētajiem tiesas pieņēmušas lēmumu par lietas izskatīšanu bez pierādījumu pārbaudes, 21 gadījumā noticis cietušā un apsūdzētā izlīgums, astoņos gadījumos piemērots vienošanās process.

Savukārt 25 krimināllietās 31 apsūdzētais saukts pie kriminālatbildības par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības. 15 no šīm krimināllietām izskatītas bez pierādījumu pārbaudes izdarīšanas, viena krimināllieta izskatīta vienošanās procesā, izlīgums starp cietušo un apsūdzēto noslēgts piecos gadījumos.

Secinājumos un priekšlikumos norādīts – lai novērstu pētījuma gaitā konstatētās kļūdas un nepilnības un nodrošinātu likumam, tiesību doktrīnai un judikatūrai atbilstošu svešas mantas iznīcināšanas un bojāšanas juridisko izvērtējumu, procesa virzītājiem strikti jāievēro, ka pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai tāda persona, kura ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tas ir, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarījusi Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, kuram ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvās un subjektīvās pazīmes. Tāpat doti secinājumi un priekšlikumi lietu izskatīšanā, ja mantas iznīcināšana un bojāšana izdarīta personu grupā, kā arī ja noticis cietušā un apsūdzētā izlīgums.

Pētījums “Tiesu prakse krimināllietās par mantas iznīcināšanu un bojāšanu” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211