Ar lielu aizkavēšanos, kas saistīta ar krājuma izdevēju meklējumiem un grāmatas sagatavošanu, beidzot pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2012.gada nolēmumu krājums.

Krājumā izlases kārtībā apkopoti visu Senāta departamentu – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamenta – juridiski nozīmīgākie nolēmumi. 2012.gadā Augstākās tiesas Senātā izskatītas 3049 lietas. Nolēmumu krājumā no katra departamenta atlasīti vien 40 nolēmumi, kas nav pat četri procenti no kopējā spriedumu un lēmumu skaita. Bet, kā norādīts grāmatas ievadā, tie ir juridiski visnozīmīgākie – tātad 2012.gada judikatūras sava veida esence.

Katru Senāta departamenta nolēmumu daļu nosacīti var uzskatīt par atsevišķu grāmatu, kas dod vispārēju pārskatu par katra departamenta darbu 2012.gadā un sniedz ieskatu konkrētu lietu izskatīšanas laikā aktualizētos jautājumos. Katrai grāmatas daļai ir savs izvērsts satura rādītājs, kā arī katra departamenta judikatūras apskats daļas sākuma anotācijā.

Tiesu nolēmumi, tostarp arī Augstākās tiesas, kļūst arvien pieejamāki sabiedrībai – gan Augstākās tiesas interneta mājaslapā Judikatūras sadaļā, gan tiesu portālā, bet no 2013.gada septembra internetā jāpublicē visi spēkā stājušies tiesu spriedumi. Tādēļ varētu likties nelietderīga šāda nolēmumu krājuma izdošana. Taču kā grāmatas priekšvārdā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – šis ir juridiski un vēsturiski nozīmīgs izdevums vairākos aspektos.

Pirmkārt, praktiskais aspekts – vienveidīgas tiesu prakses veidošana. Visi publicētie nolēmumi veido Senāta judikatūru, kas sniedz ieskatu tiesu prakses attīstībā visās tiesību jomās. Nolēmumi ir sistematizēti, tiem sagatavotas judikatūras tēzes, katra nodaļa papildināta ar rādītājiem un atsaucēm.

Otrkārt, teorētiskais aspekts – juridiskās domas un nacionālo tiesību attīstība. Visos nolēmumos ietvertās tiesas atziņas ir judikatūra, kas izmantojama kā tiesību palīgavots. 

Treškārt, tradīciju aspekts – Senāta nolēmumu krājumu izdošana ir vissenākā Senāta spriedumu un lēmumu publiskošanas tradīcijaa. Tā turpina pirmskara Latvijas Senāta praksi un augstāko tiesu instanču nolēmumu publicēšana ir starptautiski pieņemta prakse.

Ceturtkārt, vēsturiskais aspekts – Senāta nolēmumu krājumi ir arī vēstures liecība Latvijas juridiskajai domai un praksei, konkrētā laika notikumiem un juridiskajiem kāzusiem, kā arī konkrētu senatoru darbam.  

Senāta 2012.gada nolēmumu krājuma veidošanā piedalījušies senatori Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, senatoru palīgi Agris Dreimanis, Nora Magone, Gunvaldis Davidovičs, Baiba Bakmane un Judikatūras nodaļas konsultantes Zinaīda Indrūna un Anda Krastiņa.

Senāta nolēmumu krājumu izdošana, kaut arī nerentabla, ir nepieciešama vienotas tiesu prakses veidošanai un juridiskās domas attīstībai Latvijā. Augstākā tiesa ir pateicīga valsts akciju sabiedrībai "Tiesu namu aģentūra", kas izprot šo misiju un uzņēmusies šo finansiāli neizdevīgo projektu. Grāmata izdota pavisam nelielā tirāžā, tā meklējama Tiesu namu aģentūras grāmatu tirdzniecības vietās un e-veikalā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211