Pēc Tiesu administrācijas sniegtās informācija šobrīd apgabaltiesās ir 9 tiesnešu amata vakances, bet rajona (pilsētu) tiesās – 14 vakances. Vakances netiek aizpildītas operatīvi – dažas pat vairāk nekā divus gadus, turklāt nav skaidra sistēma, kas pieņem lēmumu sākt vakances aizpildīšanas procesu, kas virza šo procesu un kā tajā tiek iesaistīta Tieslietu padome, kura saskaņā ar likumu ir tā, kas nosaka tiesnešu skaitu katrā tiesā.

Ņemot vērā, ka viens tiesnesis gadā izskata vidēji 100 lietas, šāda iespējamo resursu neizmantošana rada neizpratni, par ko Tieslietu padome sāka diskusiju, kas tiks turpināta nākamajās padomes sēdēs.

 

Tāpat tika diskutēts par Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša atlases konkursa nolikumā noteikto kārtību, kā tiek aizpildītas tiesnešu vakances pirmajā un otrajā instancē. Diskusija bija par to, vai Tieslietu padomes 2012.gadā apstiprinātais nolikums nesašaurina likumā “Par tiesu varu” noteikto kandidātu loku uz apgabaltiesas tiesneša amata vakanci. Nolikums paredz, ka vakances gadījumā vispirms sludināms iekšējs konkurss starp visiem Latvijas tiesnešiem, un tikai tad, ja neviens interesents no tiesnešu vidus nepiesakās uz konkursu vai arī neviens netiek atzīts par atbilstošu amatam, tiek dota iespēja piedalīties konkursā arī citiem likumā paredzētajiem kandidātiem – advokātiem, prokuroriem, augstskolu mācībspēkiem, starptautisko tiesu bijušajiem tiesnešiem u.c.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atgādināja, ka 2012.gadā Tieslietu padome šādu lēmumu pieņēma, prioritāri domājot par plašākām tiesnešu karjeras virzības iespējām. Tieslietu padome vienojās, ka šis jautājums lemjams konceptuāli, un tādēļ turpināma plašāka diskusija.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2020.gada 11.maija sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211