Kā vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē tiesvedības ilgumu un procesa norisi, tiesneši norāda advokātu noslodzi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, analizējot tiesnešu profesionālās novērtēšanas procesā saņemtos tiesnešu pašnovērtējumus, secinājusi, ka viens no tiesnešu biežāk minētajiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē tiesu darbu, ir advokātu vienlaicīga piedalīšanās vairākos tiesas procesos. Advokāta aizņemtība citās lietās ir šķērslis savlaicīgai tiesas sēžu nozīmēšanai un lietas izskatīšanai.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija aicinājusi apsvērt grozījumus likumā “Par tiesu varu” un noteikt advokātu noslodzes kalendāram tikai informatīvu nozīmi, nevis kā šobrīd, kad likumā noteikts, ka to ņemt vērā ir obligāts nosacījums tiesnesim, nozīmējot tiesas sēdes.

Ņemot vērā būtisko nozīmi, kāda ir lietu izskatīšanai saprātīgā termiņā, Tieslietu padome uzklausīja Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga informāciju par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas aktualizēto problēmu.

Nenoliedzot problēmu ar advokātu aizņemtību, kas liedz tiesai iespēju nozīmēt atsevišķas krimināllietas izskatīšanai iespējami īsākos termiņos, Zvērinātu advokātu padomes ieskatā problēma nav vērtējama kā sistēmiska, jo to rada visai neliels advokātu skaits un skar visai nelielu daļu krimināllietu. Advokātu aizņemtība nerada lietu izskatīšanas novilcināšanu civillietās vai administratīvajās lietās. Tādēļ Zvērinātu advokātu padome neatbalsta priekšlikumu, ka advokātu noslodzes kalendāram tiktu noteikta vien informatīva nozīme.

Problēmas risinājumam Zvērinātu advokātu padome jau radusi vairākus citus risinājumus. Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksā iekļauta norma, ka advokātam jāatsakās no juridiskās palīdzības sniegšanas, ja advokāts nevar pienācīgi veikt savus pienākumus.

Zvērinātu advokātu padome rosinājusi Tieslietu ministrijai priekšlikumus par Kriminālprocesa likuma grozījumiem, paredzot nepieciešamības gadījumā papildus aizstāvja aicināšanu krimināllietas iztiesāšanas laikā.

Turklāt Zvērinātu advokātu padome aicinājusi uz pārrunām 20 noslogotākos Latvijas advokātus, lai informētu par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pausto iniciatīvu atteikties no advokātu kalendāra un tā iespējamām sekām, kas skartu visus Latvijas advokātus. Kolēģijā apspriesti šo advokātu prakses organizācijas jautājumi un iespējamie risinājumi.

Tieslietu padome atbalstīja Zvērinātu advokātu padomes centienus normatīvā regulējuma pilnveidošanā, kā arī aktīvo komunikāciju ar advokātiem. Tas varētu mazināt problēmu un veicināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos, arī neatsakoties no advokātu noslodzes kalendāra. Vienlaikus tiesneši norādīja, ka advokātu kalendāra ieraksti nedrīkst būt ierobežojums efektīvam tiesas darbam, un situācija, ka tiesas sēžu laiks primāri jāpieskaņo advokāta darba grafikam, nav pieļaujama.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 25.novembra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211