Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 15.februārī tiks reorganizēta Alūksnes rajona tiesa, Cēsu rajona tiesa, Gulbenes rajona tiesa, Limbažu rajona tiesa, Madonas rajona tiesa un Valkas rajona tiesa un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Valmieras tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Vidzemes rajona tiesa un attiecīgi – Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Tieslietu padome pieņēma lēmumus par Alūksnes rajona tiesas, Cēsu rajona tiesas, Gulbenes rajona tiesas, Limbažu rajona tiesas, Madonas rajona tiesas un Valkas rajona tiesas un to sastāvā ietilpstošo zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu darbā Vidzemes rajona tiesā un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar 15.februāri.

Pārceltas tiek Alūksnes rajona tiesas tiesneses Iveta Puriņa, Sanita Vilciņa un Antra Struple, Cēsu rajona tiesas tiesneši Anita Bērziņa, Dace Blūma, Līga Karlsone, Agita Papule, Daina Ročāne un Lauris Šņepsts, Gulbenes rajona tiesas tiesneses Maija Bogdane, Gunta Gulbinska, Rasma Medne un Gunta Širaka, Limbažu rajona tiesas tiesneši Daina Glinka, Anita Grīnberga, Kārlis Jansons un Aija Miķelsone, Madonas rajona tiesas tiesneši Dainis Pēteris Kļaviņš, Ilze Lazdiņa, Kornēlija Poča, Gunta Rezgoriņa un Aldis Stienis, Valkas rajona tiesneses Maruta Balode un Sandra Dreija.

Tāpat uz Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu pārceltas šo tiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesneses Ingrīda Brūvere, Inese Kiršteine, Baiba Lielpētere, Inese Čakša, Sandra Vītola un Aija Grāve.

Ņemot vērā Vidzemes tiesu apgabala tiesu reorganizāciju, Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu rajona (pilsētu) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās no 2018.gada 15.februāra.

Vidzemes rajona tiesā noteiktais tiesnešu skaits ir 32, tās zemesgrāmatu nodaļā 10 tiesneši.

Latgales tiesu apgabalā ir divas rajona tiesas – Daugavpils tiesa ar 20 tiesnešiem un 6 tiesnešiem zemesgrāmatu nodaļā un Rēzeknes tiesa ar 15 tiesnešiem un 4 zemesgrāmatu nodaļas tiesnešiem. Kurzemes rajona tiesā ir 36 tiesneši un 11 zemesgrāmatu tiesneši. Trīs Rīgas pilsētas pirmās instances tiesās strādā 102 tiesneši un 20 zemesgrāmatu tiesneši, Administratīvajā rajona tiesā 43 tiesneši.

Zemgales tiesu apgabala rajona (pilsētu) tiesas šobrīd vēl ir ar nelielu tiesnešu skaitu, taču arī tās tiks reorgaizētas 1.martā.

Pavisam Latvijā pirmās instances tiesās ir 405 tiesneši – 328 tiesneši rajona (pilsētu) tiesās un 77 tiesneši to zemesgrāmatu nodaļās.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 12.februārī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211