Tieslietu padome 15.martā apstiprināja Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību.

Kārtībā noteikts kandidātu loks, kas var pretendēt uz tiesas priekšsēdētāja, vietnieka vai tiesu nama priekšsēdētāja amatu. Proti, tiek izsludināts atklāts konkurss starp visiem attiecīgās un augstākas instances tiesas tiesnešiem.

Kandidātam jāsagatavo konkrētās tiesas vai tiesu nama darbības attīstības koncepcija, ko publicēs Augstākās tiesas mājaslapā Tieslietu padomes sadaļā. Ja kandidāts piesakās uz atkārtotu termiņu, pievienojams arī pārskats par iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto.

Par kandidāta piemērotību amatam prasīs attiecīgās tiesas vai tiesu nama tiesnešu kopsapulces balsojumu, kā arī augstākas instances tiesas priekšsēdētāja vai attiecīgās tiesas priekšsēdētāja atsauksmi par kandidātu. 

Lai izvērtētu pretendentu piemērotību, Tieslietu padome veidos komisiju, kuras sastāvā būs divi Tieslietu padomes locekļi no tiesnešu vidus, tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis, attiecīgās tiesas tiesnešu kolektīva pārstāvis un Tiesu administrācijas nodrošināts personāla atlases speciālists. Komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Tiesnešu biedrību pārstāvji.

Vērtējot kandidāta piemērotību, komisija ņems vērā izglītību un darba pieredzi, reputāciju un autoritāti tiesu sistēmā, izpratni par tiesu sistēmas darbību un redzējumu par tiesas turpmāko attīstību, kā arī iesaistīšanos tiesas darba organizēšanā, dalību tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, arī aktivitātes ārpus tiesas darba, kas saistītas ar izpratnes veidošanu par tiesu sistēmu. Novērtējumā izmantos arī attiecīgās tiesas vai tiesu nama tiesnešu un darbinieku aptauju par kandidāta reputāciju un autoritāti, kā arī kompetenču interviju.

Komisija sniegs Tieslietu padomei vērtējumu kopsavilkumu, norādot komisijas viedokli par katra kandidāta piemērotību amatam prioritārā secībā. Komisijas viedoklim būs rekomendējošs raksturs. Tieslietu padome saņems visus ar novērtēšanu saistītos materiālus par visiem kandidātiem un, ja atzīs par nepieciešamu, uzklausīs kandidātus.

Gala lēmumu par tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju iecelšanu amatā pieņems Tieslietu padome.

Ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, kas stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī, paplašināta Tieslietu padomes kompetence tiesu priekšsēdētāju iecelšanā amatā. Likums noteic, ka Tieslietu padome ne tikai ieceļ amatā rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājus, bet arī noteic kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtību. Iepriekš tiesu priekšsēdētājus Tieslietu padome amatā iecēla pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtība

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211