Ņemot vērā, ka tiesu sistēmas darba caurskatāmība stiprina tās uzticamību sabiedrībā, Tieslietu padome, kas izveidota ar mērķi piedalīties tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā, par stratēģiski nozīmīgu instrumentu savu uzdevumu izpildei uzskata tiesu sistēmai piederīgo institūciju savstarpējo komunikāciju un uz vienotiem principiem balstītu komunikāciju ar sabiedrību.

Lai noteiktu tiesu sistēmas komunikācijas mērķus, uzdevumus, principus un izveidotu vienotu sistēmu komunikācijas nodrošināšanai, Tieslietu padome 18.maijā apstiprināja vienotas Tiesu sistēmas vadlīnijas visām institūcijām, kas pārstāvētas Tieslietu padomē. Tiesu sistēmas komunikācijas mērķi ir veicināt tiesu sistēmas institūciju izpratni, ka to darbībā ir jāievēro taisnīgums un šim taisnīgumam jābūt sabiedrībai redzamam, nostiprināt tiesu sistēmas reputāciju un autoritāti, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par tiesu sistēmu, tās darbības principiem, tiesu sistēmas institūciju kompetenču sadalījumu un personas tiesībām un iespējām aizsargāt savas tiesiskās intereses.

Savukārt otrs Tieslietu padomes apstiprinātais normatīvs – Tiesu komunikācijas stratēģija – būs darba dokuments visām Latvijas tiesām, veidojot komunikāciju ar procesa dalībniekiem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību kopumā. Stratēģijā arī iezīmēta komunikācijas organizatoriskā struktūra, kas paredz, ka komunikāciju nodrošina tiesas priekšsēdētājs, par komunikāciju atbildīgs tiesas darbinieks, kā arī tiesu Runas personas, kas komunicē par tiesu lietām vai tiesību jautājumiem.

Ar šo stratēģisko dokumentu apstiprināšanu Tieslietu padome ir noteikusi virzienus un principus, kā veidojama komunikācija, taču katra institūcija un katra tiesa to realizēs pēc savām iespējām un mērķiem.

Darba grupa, kas sagatavoja šos dokumentus, darbu turpinās, lai vēl sagatavotu praktisku palīglīdzekli – Rokasgrāmatu tiesu komunikācijai.

Darba grupā, kas izveidota pēc Tieslietu padomes iniciatīvas, strādā Tiesnešu ētikas komisijas, Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas pārstāvji, un tās darba konceptuālai virzībai tika pieaicināts arī komunikācijas eksperts.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 18.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211