Tieslietu padome 21.maija sēdē apstiprināja vadlīnijas tiesnešu apmācības organizēšanai 2022.gadā, kas nosaka principus un virzienus, kā veidojamas tiesnešu apmācību programmas.

Vadlīnijas nosaka piecas galvenās apmācību mērķa grupas: tiesneši, jaunie tiesneši, tiesu darbinieki, vadītāji un lektori.

Noteikti galvenie apmācību virzieni un apmācību saturs. Saturs tiks adaptēts katrai mērķa grupai, primāri domājot par tiesu sistēmas vajadzībām. Lielākais uzsvars tiks likts uz profesionālo prasmju attīstīšanu.

Veidojot mācību saturu, jāņem vērā informācija no tiesnešu pašpārvaldes institūcijām, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas, no tiesnešu aptaujām. Satura veidošanas procesā mācību nodrošinātājiem jāsadarbojas ar Tieslietu padomi. Tieslietu padome arī apstiprinās mācību programmas.

2022.gadam noteiktas četras prioritārās apmācību tēmas: lietu iztiesāšanas metodoloģija, procesa vadība, nolēmumu sastādīšana, finanšu un ekonomiskie noziegumi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211