Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas plēnuma 21.februāra lēmumu, kurā aicināts Saeimu atjaunot un saglabāt Latvijas Republikas augstākajai tiesu instancei tās vēsturisko nosaukumu „Senāts”, kas zudis sakarā ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu”.

Augstākās tiesas plēnums sava lēmuma pamatojumā norādījis, ka Senāts ir vēsturiskais Latvijas augstākās tiesu instances nosaukums, kas tika noteikts ar Latvijas tiesu sistēmas pirmo pamatlikumu – 1918.gada 6.decembra Latvijas Tautas padomes „Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību” – un pastāvēja visu Latvijas pirmsokupācijas laiku līdz 1940.gada novembrim. Atjaunotajā Latvijas Republikā 1992.gada likumā „Par tiesu varu” kasācijas instancei Augstākajā tiesā atjaunots tās vēsturiskais nosaukums „Senāts” un tāds tas bijis līdz pat 2014.gadam.

Augstākās tiesas plēnums aicina ievērot, ka Senāts ir kasācijas instances tiesas nosaukums procesuālā nozīmē un ir plaša Senāta tiesu prakse un izveidota stabila Senāta judikatūra. Latvijas Senāts 22 gados (1918–1940) izšķīris vairāk nekā 65 000 lietu, bet Augstākās tiesas Senāts 18 gados (1996–2013) 34 563 lietu, tas ir, kopā vairāk nekā 100 100 tiesas spriedumu un lēmumu pieņemts ar Senāta vārdu.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 10.marta sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211