11.jūnijā stājas spēkā grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem pagarināts tiesnešu disciplināratbildības noilguma termiņš, atcelta tiesnešu imunitāte administratīvo pārkāpumu lietās un precizēts regulējums tiesneša atstādināšanai no amata.

Ņemts vērā Tieslietu padomes viedoklis, ka tiesnešu administratīvā imunitāte atceļama vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos, kas izslēdz administratīvo arestu kā soda veidu. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā, tad arī tiesnesi par administratīvo pārkāpumu varēs saukt pie administratīvās atbildības.

Vienlaikus ar grozījumiem Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā tiek paredzēts, ka tiesnesi varēs saukt pie disciplināratbildības, ja tiesnesis būs izdarījis administratīvo pārkāpumu, ar ko būs rupji pārkāpis tiesneša ētikas kodeksa normas vai pārkāpums būs tiesneša rīcības necienīgs.

Lai izvērtētu Tiesnešu ētikas kodeksa normu iespējamu rupju pārkāpumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, Tiesnešu ētikas komisija ne retāk kā reizi sešos mēnešos pieprasīs no Sodu reģistra informāciju par tiesnešu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā paredz arī citas izmaiņas tiesnešu disciplinārās atbildības regulējumā.

No diviem uz četriem gadiem pagarināts disciplināratbildības noilguma termiņš. Proti, disciplinārsodu tiesnesim var uzlikt triju mēnešu laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas dienas, neskaitot tiesneša prombūtnes laiku, bet ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc disciplinārā pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Ja disciplinārlieta pret tiesnesi ierosināta par pārkāpumu, kas nav savienojams ar tiesneša statusu, Tiesnešu disciplinārkolēģija pēc savas iniciatīvas vai disciplinārlietas ierosinātāja priekšlikuma varēs uzreiz pēc disciplinārlietas saņemšanas atstādināt tiesnesi no amata pienākumu pildīšanas. Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteic kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, kā arī kārtību, kādā lēmums tiek paziņots tiesnesim un attiecīgās tiesas priekšsēdētājam.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā precizēts arī personu loks, kas var piedalīties Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām – šādā statusā var piedalīties ne tikai Latvijas Tiesnešu biedrības, bet tiesnešu biedrību pilnvarotas personas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211