Tieslietu padome informē, ka 2018. gada 27. augustā publicētajā ziņojumā par laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam notikušo maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu 55. lappusē publicētā ziņa „2011. gada 24. februārī tiesnese V. Grebežniece pieņēma vienu no pirmajiem lēmumiem Latvijas tiesu praksē, atceļot no maksātnespējas procesa administratoru par pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu (administrators Ivars Kronis SIA „Vesenga” maksātnespējas procesā). Šis lēmums apliecina, ka tiesnese spēj identificēt negodprātīgu rīcību” ir nepatiesa. Šis Siguldas tiesas tiesneses lēmums lietā Nr. C35078408, uz kuru atsaucies maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējuma darba grupas eksperts, ir atcelts ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas 2012. gada 13. novembra lēmumu.

Izskatījusi maksātnespējas administratora Ivara Kroņa blakus sūdzību par Siguldas tiesas 2011. gada 24. februāra lēmumu SIA „Vesenga” maksātnespējas procesa lietā Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģija 2012. gada 13. novembra lēmumā norādīja, ka Maksātnespējas aģentūras pieteikumā par maksātnespējas administratora atcelšanu norādītais apstākļu izvērtējums nevar būt par pamatu, lai konstatētu administratora rīcībā ļaunprātību. Vienlaikus Civillietu tiesu kolēģija atzina, ka konkrētās lietas ietvaros konstatētie apstākļi atbilstoši Maksātnespējas likuma 20. panta pirmās daļas 6. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim) ir vērtējami kā tādi, kas rada pamatotas šaubas par administratora objektivitāti un liedz viņam pildīt administratora pienākumus konkrētajā maksātnespējas procesā, un nolēma apmierināt Maksātnespējas administrācijas pieteikumu un saskaņā ar Maksātnespējas likuma 22. panta otrās daļas 1. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010. gada 31. oktobrim), atceļot administratoru Ivaru Kroni no administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējīgās SIA „Vesenga” maksātnespējas procesā.