Latvijas Tiesnešu neklātienes konferencē elektroniskajās vēlēšanās 21. septembrī ievēlēta jauna Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēti Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ervīns Kušķis, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Silva Reinholde, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja Gunita Galiņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Kristīne Zdanovska un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Ināra Zariņa.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanām kopumā bija izvirzīti 22 kandidāti. Kolēģijas sastāvā saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 93. panta otro daļu bija jāievēl 9 tiesneši: viens Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta vai Civillietu tiesu palātas tiesnesis, viens Senāta krimināllietu depar5tamenta vai krimināllietu tiesu palātas tiesnesis, viens Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens apgabaltiesas civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesas krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis.

Kopumā Tiesnešu e-konferencē piedalījās (izlozētie vēlēšanu kodi) 526 dalībnieki, no kuriem nobalsoja 482 tiesneši. Par nederīgiem atzīti 14 balsojumi.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksā­menu, sniedz atzinumu tiesneša pārcelšanai uz vakantajām tiesneša amata vietām un ar 2013. gada 1. janvāri veiks tiesneša profesionālās darbības novērtēšanu.

Līdzšinējās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pilnvaras beidzas 2013. gada 1. janvārī.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211