Iepazīstoties ar Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu „Grozījumi Operatīvās darbības likumā” un diskusijām par šo jautājumu, Tieslietu padome konceptuāli piekrita plānotajam regulējumam, ka tiesa ir atbildīgā institūcija, kas akceptē saglabājamo datu iegūšanu no elektronisko sakaru komersantiem.

Valsts sekretāru sanāksmē, izskatot sagatavoto likumprojektu, nesaskaņots bija palicis jautājums, vai atbildīgajai institūcijai šādu datu iegūšanas akceptēšanai būtu jābūt tiesai vai prokuratūrai. Diskusijas par to notika arī Tieslietu padomes sēdē.

Izstrādājot likumprojektu, tika konstatēts, ka Elektronisko sakaru likumā noteikto saglabājamo datu apstrāde, ko veic tiesībaizsardzības iestādes, var būtiski aizskart personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Tādējādi likumprojektā tika ietverts priekšlikums grozīt Operatīvās darbības likuma 7.panta trešo daļu, kā arī 9.panta piekto daļu, lai nodrošinātu prokurora pirmskontroli saglabājamo datu pieprasīšanai līdzīgi, kā to paredz Kriminālprocesa likuma 192.panta pirmā daļa. Tomēr Ģenerālprokuratūra iebilda pret šādiem, norādot, ka attiecīgā pirmskontrole būtu nododama tiesas kompetencē.

Tieslietu padome, konceptuāli piekrītot tiesu kā neatkarīgu institūciju iesaistei šajā regulējumā, vērsa uzmanību uz to, ka ar esošo tiesnešu skaitu un finansējumu tiesām nav iespējams operatīvi nodrošināt pirmskontroli Operatīvās darbības likuma ietvaros, nekaitējot Kriminālprocesa likumā noteikto funkciju izpildei. Papildu funkciju deleģēšana tiesām varētu radīt apdraudējumu personām garantēto tiesību uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā nodrošināšanai, kā arī apdraudētu līdz šim īstenotās reformas, kas vērstas uz tiesvedības procesa efektivitāti, it īpaši attiecībā uz civillietām.

Līdz ar to Tieslietu padomes lēmumā atbalstīta tiesu kā atbildīgo institūciju noteikšana Operatīvās darbības likumā paredzēto darbību akceptēšanai, ar nosacījumu, ka tam valsts budžetā jāparedz nepieciešamais papildu finansējums.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 1.decembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211