5.novembrī tiek sasaukta Tiesnešu neklātienes (elektroniskā) konference, lai ievēlētu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvjus.

Tiesnešu konferencei jāievēl jauns Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs, kurā ir viens Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis, viens Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis, viens Administratīvās apgabaltiesas loceklis, viens apgabaltiesu civillietu kolēģijas tiesnesis, viens apgabaltiesu krimināllietu kolēģijas tiesnesis, viens Administratīvās rajona tiesas tiesnesis un divi rajona (pilsētu) tiesu tiesneši, no kuriem viens ir specializējies civillietu izskatīšanā, otrs – krimināllietu izskatīšanā.

Tiesnešu konferencei jāievēl arī viens Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, jo 13.novembrī beidzas Tieslietu padomes locekles – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses Ingunas Helmanes – pilnvaru termiņš.

Jāievēl arī viens Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no apgabaltiesas tiesnešu vidus, jo Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklei – Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai – 5.novembrī beidzas pilnvaru termiņš.

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu visi kandidāti tiks izvirzīti iepriekš – līdz 8.oktobrim elektroniski. Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļu kandidātiem jautājumus varēs uzdot elektroniski, bet Tieslietu padomes kandidāti tiks uzklausīti Tiesnešu klātienes konferencē 1.novembrī.

Noslēdzošais posms – balsošana par kandidātiem – noritēs elektroniski Tiesnešu neklātienes konferencē 5.novembrī, kurā ar balsstiesībām piedalīsies Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši un rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu, par sekretāri – Rīgas rajona tiesas tiesnesi Māru Balodi. Noteikta arī balsu skaitīšanas komisija šādā sastāvā: Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājas vietniece Žanna Zujeva.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211