Pamatojoties uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja lūgumu palielināt apgabaltiesas tiesnešu skaitu un ņemot vērā, ka Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ir izveidojušās divas tiesneša amata vakances, Tieslietu padome nolēma aicināt Saeimu šīs vakances pārcelt uz Administratīvo apgabaltiesu. Lēmums balstīts uz tiesu noslodžu analīzi un saskaņots ar abu tiesu priekšsēdētājiem.

2013.gada statistikas dati rāda, ka Administratīvajā apgabaltiesā viens tiesnesis saņēma 103 lietas, vidēji pabeidza 129 lietas, neskaitot blakussūdzības, bet neizskatīto lietu daudzums uz tiesnesi bija 105 lietas. savukārt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā šie dati attiecīgi ir šāda – saņemtas 75 lietas uz 1 tiesnesi, pabeigtas – 97 lietas, neizskatītas 55 lietas uz 1 tienesi.

Tieslietu padome aicina Saeimu Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu skaitu palielināt no 19 uz 21 tiesnesi. Savukārt Administratīvajā rajona tiesā tiesnešu skaitu no 46 tiesnešiem samazināt uz 44, šīs divas vakances pārceļot uz Administratīvo apgabaltiesu, paredzot attiecīgu papildfinansējumu apgabaltiesas budžetā.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 28.aprīļa sēdē