11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos Civilprocesa likuma grozījumus, kas paredz iespēju laika posmā līdz „tīro tiesu instanču”sistēmas reformas beigām ļaut lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām.

Šādi Civilprocesa likuma papildinājumi paredzēti tiesu noslodzes izlīdzināšanai un lietu ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai tiesu reformas laikā.

Ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” nostiprināta pāreja uz tā saukto „tīro tiesu instanču”sistēmu jeb Augstākās tiesas palātu darbības pakāpenisku izbeigšanu. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta turpinās darbu līdz 2014.gada 31.decembrim, bet Civillietu tiesu palāta līdz 2016.gada 31.decembrim. Grozījumi Kriminālprocesa likumā jau ir veikti un spēkā stājušies 2012.gada 1.jūlijā, un apgabaltiesas vairs nesaņem jaunas lietas kā pirmās instances tiesas un turpina pabeigt tikai iesākto lietu izskatīšanu.

Lai nodrošinātu reformas īstenošanu, uzsākta pakāpeniska kompetenču pārdale starp tiesu instancēm arī civilprocesā. Tieslietu ministrija Saeimas Juridiskajā komisijā iesniegusi arī priekšlikumu, kas paredz no 2014.gada 1.janvāra rajona (pilsētu) tiesu kompetencē nodot lietas, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 latu, un kuras šobrīd izskata apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas. Tāpat Tieslietu ministrija izskatīšanai Saeimā iesniegs Civilprocesa likuma grozījumus, kas paredz no 2014.gada 1.jūlija rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļām nodot pieteikumus par zvērināta tiesu izpildītāja rīkotas izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211