Neatbalsta likumprojektā paredzētos ierobežojumus tiesnešu darbībai profesionālajās biedrībās

Pēc Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas lūguma sniegt viedokli par likumprojektā „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” ietvertajām normām, kas būtiski ietekmē tiesu varu, Tieslietu padome nolēma neatbalstīt likumprojekta punktu, kas nosaka nepieciešamību tiesnesim saņemt atļauju darboties un ieņemt amatu biedrībās.

Saskaņā ar ANO Tiesu neatkarības pamatprincipa 8.punktu un likuma „Par tiesu varu” 86.panta otro daļu, tiesnesim ir tiesības brīvi darboties un apvienoties profesionālajās organizācijās.

 

Tiesnešu skaita un karjeras jautājumi

Tieslietu Padome atbalsta Tieslietu ministrijas ierosinājumu Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata vietas pārcelšanai uz Jelgavas tiesu un Vidzemes apgabaltiesas tiesneša amata vietas pārcelšanai uz Rīgas apgabaltiesu.

Pēc apstiprināšanas Saeimā par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesēm Ievai Bāliņai noteikts pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā un Sigitai Dolniecei – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Tieslietu padome piekrīt Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Anitas Grīnbergas pārcelšanai tiesneša amatā Limbažu rajona tiesā un Jelgavas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Lailas Gulbes pārcelšanai Jelgavas tiesas tiesneses amatā.

Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Inārai Zabarovskai uzdots pildīt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 

Par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Saskaņā ar likuma „Par Tiesu varu” pārejas noteikumu 40.punktu, Tieslietu padomei līdz 2012.gada 1.jūlijam jānosaka tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes saturs un kārtība, kā arī jāapstiprina profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugi.

Tieslietu padome 28.maija sēdē ir uzsākusi darbu pie Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamenta apspriešanas un vērtēja Tieslietu ministrijas izstrādāto koncepciju „Par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu”. Tieslietu padome turpinās darbu pie šiem jautājumiem turpmākajās padomes sēdēs.

 

Aktualizē jautājumu par darbinieku veselības apdrošināšanu

Tieslietu padomes sēdē tika aktualizēts jautājums par tiesu, prokuratūras, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts policijas darbinieku veselības apdrošināšanu. Tieslietu padome nolēma aicināt Tieslietu ministriju izstrādāt priekšlikumus grozījumiem „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 37.panta 2.daļā, paredzot, ka minēto iestāžu darbiniekus var apdrošināt no valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211