Tieslietu padome uzklausa Tiesu administrācijas ziņojumu par darbu 2010.gadā, problēmjautājumiem un prioritātēm

Tieslietu padome 30. marta sēdē uzklausīja Tiesu administrācija direktora Edvīna Balševica ziņojumu par Tiesu administrācijas darba rezultātiem 2010. gadā.

Direktors akcentēja aktuālākos problēmjautājumus tiesu darbības nodrošinājumā. Pirmkārt tā ir drošība tiesu iestādēs. Valsts policija atsacījusies pildīt tai likumā „Par tiesu varu” uzlikto pienākumu nodrošināt kārtībniekus tiesās, pamatojot to ar resursu trūkumu. Drošība tiesās ir apdraudēta, taču tiesu finansējums nav pietiekams, lai slēgtu līgumus ar privātām apsardzes firmām vai algotu savus darbiniekus.

Otra lielākā problēma ir tiesu darbinieku zemais atalgojums. Darbinieku vidējā alga ir 351,61 lats, kas nav atbilstoša darba apjomam, prasībām un specifikai. Tiesu darbinieki, atklātā vēstulē brīdinot ar iespējamu streiku, pauduši neapmierinātību ar viņu darba novērtējumu un atalgojumu.

Problēma ir arī tiesu arhīvu saglabāšana. Valsts arhīvs atsaka bez maksas pieņemt tiesu lietas, bet tiesām nav telpu, kur glabāt izskatītās lietas. Tiesu nodrošinājums ar piemērotām telpām ir aktuāls, atzina Tiesu administrācijas direktors. 2011. gadā plānoti remontdarbi 33 tiesu iestādēs, ir cerība, ka tiks atrisināts atbilstošu telpu jautājums Administratīvajai rajona tiesai. Taču tas nav pietiekami visām tiesu vajadzībām.

Tiesu administrācijas pamatuzdevums 2011. gadā būs nodrošināt tiesu iestāžu darbu atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2011. gadam”. E.Balševics atzīmēja, ka jau trīs gadus valsts finansējums tiesu darbu nodrošina tikai pamatlīmenī.

Prioritātes 2011. gadā būs tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas funkcionalitātes pilnveidošana un modernizēšana, tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar videokonferenču un skaņu ierakstu aparatūru, Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) funkcionalitātes pilnveidošana un modernizācija, Izpildu lietu reģistra ieviešana un informāciju tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošana tiesās.

Tiesu administrācija ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina 34 rajonu (pilsētu) tiesu, 6 apgabaltiesu, Administratīvās rajona tiesas ar 4 tiesu namiem un 28 zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.

 

Rosina Pāvelam Gruziņam piešķirt Goda tiesneša nosaukumu

Tieslietu padome sniegs Saeimā priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Pāvelam Gruziņam, kurš 1. aprīlī beidz darbu Augstākajā tiesā.

Šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča priekšlikuma.

Pāvels Gruziņš par tiesnesi strādājis 32 gadus, 24 no tiem Augstākajā tiesā. Kopš 1990. gada, kad tika atjaunota neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākā tiesa, viņš vairāk nekā 20 gadus bijis Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, bet kopš Senāta izveidošanas 1995. gadā - Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs. Ilgus gadus darbojies Tiesnešu disciplinārkolēģijā, kopš 2010. gada ir tās priekšsēdētājs. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni un Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi.

Likuma „Par tiesu varu” 66. pants nosaka, ka Goda tiesneša nosaukumu Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma var piešķirt tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību.

 

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei uzdod aizstāt Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi

Tieslietu padome uzdeva Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesei Ivetai Silickai pildīt Aizkraukles rajona tiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 

Tieslietu padome apspriež tiesnešu papildu atlīdzības kārtību

Tieslietu padome 30. marta sēdē, uzklausot Latvijas Tiesnešu biedrības un Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības vadītāju viedokļus, apsprieda, bet vēl neapstiprināja Tiesnešu papildu atlīdzības un ar papildu atlīdzību saistīto pasākumu noteikšanas kārtību.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.11 panta 9.1 daļu, Tieslietu padomei jānosaka kārtību, kādā tiesnešiem piešķir papildu atlīdzību atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

 

Apstiprina tiesnešu mantijas un amata zīmes paraugus un to lietošanas kārtību

Tieslietu padomes 30. marta sēdē apstiprinātais nolikums nosaka Augstākās tiesas, apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu amata zīmes un mantiju paraugus, Zemesgrāmatu nodaļu tiesneša amata zīmes paraugu, kā arī mantiju un amata zīmju nēsāšanas, izsniegšanas un nodošanas kārtību.

Arī turpmāk tiesnešiem būs mantijas krāsās, kādas bija līdz šim: Augstākās tiesas tiesnešiem karmīnsarkanā, apgabaltiesu tiesnešiem – bordo krāsā, rajonu (pilsētu) tiesnešiem – melnā krāsā.

Atšķirībā no līdzšinējās prakses, turpmāk tiesnesis, aizstājot augstāka līmeņa tiesas tiesnesi, lietos attiecīgā līmeņa tiesas tiesneša mantiju, bet Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis, pildot rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pienākumus, lietos rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mantiju kopā ar savu amata zīmi.

Tiesnešu amata zīmes arī turpmāk būs Augstākās tiesas, apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem – ķēde, kas sastāv no 24 metāla kalumā veidotiem Latvijas Republikas valsts mazajiem ģerboņiem un centrālās plāksnes – metāla kalumā veidota Latvijas Republikas valsts lielā ģerboņa. Zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu amata zīme ir piespraude ģerboņa formā ar uzrakstu „Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis”.

Tiesneši nēsā mantiju kopā ar amata zīmi tiesas sēdēs, tiesnešu konferencēs, Augstākās tiesas Plēnumā un svinīgos pasākumos, bet Zemesgrāmatu nodaļu tiesneši - pildot amata pienākumus, tiesnešu konferencēs un svinīgos pasākumos.

Tiesnesim amata zīmi izsniedz Valsts prezidents pēc svinīgā solījuma pieņemšanas, bet mantiju izsniedz Augstākās tiesas administrācija vai Tiesu Administrācija.

Ja tiesnesi atceļ no amata, viņam mantiju un amata zīmi jānodod, bet, ja tiesnesi atbrīvo no amata, viņam ir tiesības tiesneša amata zīmi un mantiju paturēt savā īpašumā.

Apstiprināta arī Tiesneša amata apliecība un tās izsniegšanas kārtība. Jaunās apliecības tiesneši saņems līdz 1. septembrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211