Tieslietu padome atbalsta profesores Sanitas Osipovas kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam

Tieslietu padome 4. jūlija sēdē vienbalsīgi atbalstīja profesores Dr.iur Sanitas Osipovas kandidatūru virzīšanai apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā.   

Tieslietu padomes locekļi atzinīgi vērtēja Ministru kabineta virzīto kandidāti, atzīmējot Sanitas Osipovas plašās teorētiskās zināšanas, svešvalodu, īpaši vācu valodas zināšanas, zinātnisko un pētniecisko darbību un nevainojamo reputāciju, kā arī izteica cerību, ka ievēlēšanas gadījumā Sanita Osipova spēs savienot tiesneša un Universitātes pasniedzējas darbu.

Saskaņā ar grozījumiem Satversmes tiesas likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā, Saeimas Prezidijs par Satversmes tiesas tiesnešu kandidatūrām informē Tieslietu padomi, uzaicinot sniegt viedokli par tām. Par Sanitas Osipovas kandidatūras apstiprināšanu amatā lems Saeima.

 

Atbalsta Aijas Āvas iecelšanu par Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāju

Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta izraudzīšanas komisija Aijas Āvas kandidatūru bija atzinusi par piemērotāko no trīs kandidātiem, kas bija iesnieguši pieteikumus šim amatam.

Aija Āva Latvijas Universitātē ieguvusi jurista kvalifikāciju un 2004. gadā arī sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē. Par tiesnesi iecelta 2008. gadā. Kopš 2011. gada februāra tiesnesei uzdots pildīt Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, bet kopš marta tiesas priekšsēdētāja pienākumus.

 

Nosaka tiesas tiesneša pienākumu pildīšanai

Pamatojoties uz Saeimas lēmumu par Rozes Paegles apstiprināšanu apgabaltiesas tiesneša amatā, Tieslietu padome noteica tiesnesei pildīt pienākumus Administratīvajā apgabaltiesā, savukārt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā ieceltajai Ingunai Helmanei noteica pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā.

 

Atbalsta zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā

Tieslietu padome atbalsta Saeimas iesniegto likumprojektu grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz zemesgrāmatu nodaļu iekļaušanu rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā, nododot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu kompetencē vairāku lietu kategoriju izskatīšanu.

Izmaiņas tiesu sistēmā, pārskatot zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu institucionālo piederību un paplašinot to kompetenci, tiek veiktas, lai efektīvāk izmantotu esošos tiesnešu resursus gan zemesgrāmatu nodaļās, gan vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesās, izlīdzinot tiesu noslodzi un paātrinot lietu izskatīšanas termiņus.

Likumprojektā paredzēts, ka rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa pārzina zemesgrāmatas, kā arī izskata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un pieteikumu par izsoles aktu apstiprināšanu izskatīšanai.

Paredzēts, ka grozījumi likumā stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī un zemesgrāmatu tiesnešiem, kuri iecelti amatā līdz tam, divu gadu laikā jānokārto tiesnešu pārkvalifikācijas eksāmens.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211