Tiesnešu ētikas komisiju vēlēs elektroniskā konferencē

Tiesnešu konference, kurā vēlēs jaunu Tiesnešu ētikas komisiju, notiks 24. maijā. Taupot tiesām piešķirtos budžeta līdzekļus, nolemts konferenci organizēt neklātienē, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Tieslietu padome 7. maija sēdē izdarīja grozījumus Tiesnešu konferences nolikumā, nosakot, ka konference var notikt arī elektroniski (e-konference) un tiesnešu pašpārvaldes institūcijas e-konference var ievēlēt aizklātās elektroniskās vēlēšanās. Grozīts arī Tiesnešu ētikas komisijas reglaments, paredzot iespēju Ētikas komisijas locekļu izvirzīšanai un ievēlēšanai elektroniskās vēlēšanās.

Par 24. maija Tiesnešu e-konferences vadītāju Tieslietu padome apstiprināja Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Aiju Orniņu, par sekretāri – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Žannu Zujevu, kā arī ievēlēja balsu skaitīšanas komisiju.  

Tieslietu padomes apstiprinātais Tiesnešu e-konferences organizēšanas un norises plāns paredz, ka laikā no 18. līdz 21. maijam tiesneši izvirzīs Tiesnešu ētikas komisijas kandidātus, 22. maijā būs iespējams kandidātiem elektroniski uzdot jautājumus. 23. maijā tiesām un zemesgrāmatu nodaļām tiks elektroniski nosūtīti un izlozēti individuālie kodi un paroles.

24. maijā plkst. 9.00 – 13.00 notiks Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanas. Ja kādiem no izvirzītajiem kandidātiem būs vienāds balsu skaits, plkst. 14.00 – 16.00 tiks rīkotas atkārtotas vēlēšanas par konkrēto sarakstu. Balsu skaitīšanas komisija pēc tam pārbaudīs individuālos kodus un apkopos rezultātus. Apstiprinātie rezultāti tiks elektroniski nosūtīti tiesnešiem.

Tiesnešu e-konferenci organizē un tehniski nodrošina Tiesu administrācija. Pēc administrācijas aprēķiniem, budžeta līdzekļu ietaupījums, organizējot e-konferenci, nevis klātienes konferenci, būs aptuveni 10 000 latu.

Tiesnešu ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas. Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 91.3 pantam Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā ir desmit locekļi, kurus, aizklāti balsojot, ievēl Tiesnešu konference. Divus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēl no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi, viņu var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu ētikas komisija izveidota un pirmoreiz ievēlēta 2008. gadā.

 

Atbalsta tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vadītāju atkārtotu iecelšanu amatos

Tieslietu padome atbalsta Silvas Reinholdes atkārtotu iecelšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem un Visvalža Sprudzāna atkārtotu iecelšanu Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

Tāpat Tieslietu padome atbalsta Valda Muižnieka iecelšanu Jēkabpils rajona tiesas priekšsēdētāja amatā, Evitas Sietnieces iecelšanu Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā un Andas Niedolas iecelšanu Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā. Visi šie kandidāti amatos tiek virzīti atkārtoti, viņu pilnvaru laiks saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” būs pieci gadi.

 

Tiesnešu karjeras jautājumi

Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša, Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumu izpildītāja Gvido Ungura un Rīgas rajona tiesas tiesneses, Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumu izpildītājas Žanetes Žimantes apstiprināšanu apgabaltiesas tiesneša amatā.

Pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi Gvido Unguram un Žanetei Žimantei noteikts pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā. Abi tiesneši bija pieteikušies izsludinātajā konkursā uz vakantajām tiesneša amata vietām Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā.

Tieslietu padome piekrīt Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Puntes pārcelšanai tiesneša amatā Ogres rajona tiesā.

 

Uzklausa Tiesu administrācijas 2011. gada pārskatu

Atbilstoši likumā „Par tiesu varu” noteiktajai kompetencei Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas pārskatu par 2011. gada darba rezultātiem.

Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics ziņojumā akcentēja informācijas tehnoloģiju un sistēmu pilnveidošanu, valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbību, Tiesu informatīvās sistēmas papildinājumus, Izpildu reģistra izveidi, personālvadību, tiesu materiāltehnisko nodrošinājumu, juridisko atbalstu un publiskos iepirkumus, kā arī projektu vadību.

Problēmjautājumi, uz ko norādīja direktors, ir drošība tiesu iestādēs, tiesu darbinieku atlīdzība un telpu nodrošinājums tiesu darbam.

2012. gada prioritāte Tiesu administrācijas darbā būs Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēmas nodošana ekspluatācijā, kas dos iespēju publiskot anonimizētus tiesu nolēmumus. Tāpat prioritāte būs valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas elektroniskā arhīva izveidošana, ar audio ieraksta un videokonferenču iekārtām aprīkoto tiesas zāļu nodošana ekspluatācijā, Izpildu lietu reģistra funkcionalitātes nodrošināšana, kā arī tiesu datu drošības nodrošināšana.

 

Atliek jautājumus par tiesnešu karjeras virzības tiesisko regulējumu un profesionālās darbības novērtēšanu

Iepazīstoties ar Tieslietu ministrijas sagatavoto tiesnešu karjeras virzības tiesiskā regulējuma pilnveidošanas koncepciju, Tieslietu padome atzinīgi vērtēja tajā paredzēto Saeimas politiskā balsojuma samazināšanu tiesneša karjeras sākumā, tiesneša profesionālās darbības novērtēšanu nododot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, nevis Saeimas kompetencē. Tieslietu padome aicināja Tieslietu ministriju turpināt pilnveidot koncepciju, nosakot, ka arī turpmākā (vertikālā) tiesneša karjeras virzība ir norobežojama no politiķu lēmumiem.

Savukārt jautājumu par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtību Tieslietu padome 7. maija sēdē atlika, uzskatot, ka šis jautājums jāskata vienlaikus ar Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamenta apstiprināšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211