Jaunievēlētās Tiesnešu disciplinārkolēģijas pirmajā sēdē 15.novembrī par disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs, par vietnieci – Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas priekšsēdētāja Alla Šilova.

Jaunu Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu tiesneši ievēlēja elektroniskajās vēlēšanās 5. un 13.novembrī. Atbilstoši 2018.gada 5.oktobra grozījumiem Tiesnešu disciplināratbildības likumā samazināts Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu skaits, kā arī mazināta tiesu priekšsēdētāju un Augstākās tiesas pārstāvniecība šajā pašpārvaldes institūcijā, kā arī noteikts, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un viņa vietnieku no sava vidus ievēl pati kolēģija.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā uz četru gadu pilnvaru laiku ievēlēti Augstākās tiesas senatori Valerijs Maksimovs, Pēteris Opincāns un Līvija Slica, apgabaltiesu tiesneši Kaspars Berķis, Alla Šilova un Inguna Preisa, rajona (pilsētu) tiesu tiesneši Ilze Freimane, Ilona Rūķe un Ilgvars Jaunģelže.

Līdz ar Allas Šilovas ievēlēšanu Tiesnešu disciplinārkolēģijā jauns loceklis un arī priekšsēdētājs būs vajadzīgs Tiesnešu ētikas komisijai, jo likums “Par tiesu varu” noteic, ka tiesnesis nevar būt vienlaikus vairāku pašpārvalžu institūciju sastāvā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211