Piektdien, 3. februārī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta darba vizītē apmeklēja Rīgas pilsētas tiesu. Rīgas pilsētas tiesas tiesneši aicināja Tieslietu padomi turpināt iesākto darbu pie tiesnešu slodzes izlīdzināšanas.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Rīgas pilsētas tiesas tiesnešus par Tieslietu padomes stratēģiju 2021. līdz 2025. gadam. Tāpat A. Strupišs iepazīstināja tiesnešus ar Tieslietu padomes 2023. gada darba prioritātēm – Tieslietu padomes statusa stiprināšana, tiesu darbinieku profesionālās novērtēšanas un atalgojuma sistēmas pilnveidošana, kā arī tiesu darba efektivitātes vecināšana.

Viens no Tieslietu padomes prioritārajiem darbības virzieniem 2022. gadā bija tiesu noslodzes izlīdzināšana Rīgas tiesās. Rīgas pilsētas tiesa, kurā tika apvienotas Vidzemes priekšpilsētas, Latgales priekšpilsētas un Pārdaugavas tiesas, darbu uzsāka 2022. gada 1. augustā. Rīgas pilsētas tiesneši informēja Tieslietu padomes pārstāvjus par veiktās reformas gaitu un vērsa uzmanību uz vairākiem ar darba noslodzi un efektivitāti saistītiem jautājumiem. Tiesneši aicināja Tieslietu padomi turpināt iesākto darbu pie tiesnešu slodzes izlīdzināšanas visas valsts teritorijas ietvaros. Kā viens no risinājumiem, bez tiesu apvienošanas, šobrīd varētu būt arī vienota lietu sadale administratīvo pārkāpumu lietās un aktīvāka lietu pārsūtīšana izskatīšanai tiesām ārpus Rīgas.  

Pārrunājot tiesu darbinieku atlīdzības jautājumu, A. Strupišs vērsa uzmanību, ka pēc 2023. gada valsts budžeta apstiprināšanas tiesu darbiniekiem sagaidāms 16 % apmērā lielāks algas pieaugums. “Paralēli atlīdzības jautājuma risināšanai ir jādomā par kvalifikācijas prasību paaugstināšanu tiesnešu palīgiem. Tāpēc Tieslietu padome kopā ar Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupu strādā pie tiesneša palīga institūta pilnveidošanas,” uzsvēra A. Strupišs. Savukārt Rīgas pilsētas tiesas tiesneši vienlaikus norādīja, ka šobrīd tiesnešu palīgi nevar sniegt pilnvērtīgu profesionālu atbalstu tiesnesim. Tiesnešu palīgi lielu darba daļu patērē tehnisko pienākumu veikšanai, piemēram, informācijas ievadīšanu Tiesu informācijas sistēmā un e-lietā.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta informēja Rīgas pilsētas tiesas tiesnešus par tiesnešu atlases jauno kārtību un atlases procesu uz tiesneša amata vietām gan rajona (pilsētas) tiesās, gan apgabaltiesās. Tiesneši izteica priekšlikumus atlases kārtības pilnveidošanai. Vienlaikus tiesneši uzsvēra, ka šobrīd pastāv būtiskas atšķirības starp tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmām, kas sniedz vairākas priekšrocības tieši prokuroriem un nesekmē viņu kļūšanu par tiesnešiem.

Vizītes noslēgumā Tieslietu padomes pārstāvji aicināja Rīgas pilsētas tiesas tiesnešus Tieslietu padomes sekretariātam sniegt priekšlikumus, kas varētu uzlabot procesuālo regulējumu un tiesu darbu.

Papildu informācija:

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu, kā arī Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes uz Administratīvo apgabaltiesu un citām pirmās instances tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380