11.novembra sēdē Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas informāciju par tiesu nolēmumu anonimizēšanas procesu un problēmu risinājumu, jo gan Tieslietu padome, gan Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija saņēmusi Siguldas, Ogres, Dobeles, Cēsu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu darbinieku (vairākās tiesās – arī tiesnešu) vēstules, kurās viņi pievienojas Jelgavas tiesas darbinieku atklātajā vēstulē paustajai neapmierinātībai par tiesu darbinieku darba slodzes palielināšanos, anonimizējot tiesu nolēmumus atbilstoši grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2013.gada 1.septembrī.

Jelgavas tiesas darbinieku vēstuli Tieslietu padome skatīja jau 23.septembra sēdē. Tad arī Latvijas Tiesnešu biedrības prezidente informēja par biedrības valdes lēmumu vērsties Tieslietu padomē un pie tieslietu ministra ar lūgumu rosināt likuma „Par tiesu varu” grozījumus saistībā ar nolēmumu anonimizāciju, apsverot, vai nolēmumu anonimizācija būtu nosakāma kā tiesneša palīga un tiesas sekretāra papildpienākums, vai to tomēr būtu jāveic Tiesu administrācijai.

Tieslietu padomes locekļi konceptuāli piekrita Tiesnešu biedrības viedoklim, savukārt Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji lūdza ļaut jaunajai sistēmai un izvēlētajam modelim sākt darboties, pirms atteikties no tā. Taču plašā tiesu darbinieku neapmierinātība ar darba slodzes palielināšanos un jaunās tehniskās sistēmas nepilnībām liek Tieslietu padomei pie šī jautājuma atgriezties jau šajā sēdē.

Tiesu administrācija informēja par anonimizācijas tehniskā procesa pilnveidošanu, novēršot sistēmas kļūdas un nepilnības. Par samaksu tiesu darbiniekiem par papildus darbu informēja, ka tā būs iespējama tikai nākamajā gadā, šogad budžetā tam līdzekļi nav paredzēti.

Pēc Tiesu administrācijas datiem, kopš 1.septembra līdz 11.novembrim tiesu portālā kopā publicēti 28117 nolēmumi, no tiem civillietās – 360, krimināllietās – 147, administratīvo pārkāpumu lietās – 58, administratīvajās lietās – 27551 nolēmumi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211