Par Tieslietu padomes 8. aprīļa sēdes lēmumiem

Tieslietu padome atbalsta akcionāru sapulču lēmumu izskatīšanu vienā tiesā, bet nepiekrīt lietu pārsūdzībai kasācijā

Tieslietu padome, pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma izskatot likumu „Grozījumi Civilprocesa likumā”, ko Valsts prezidents nodevis otrreizējai caurlūkošanai, atbalstīja likumprojektā paredzēto regulējumu noteikt konkrētu vienu tiesu lietu izskatīšanai par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Savukārt par otru problēmjautājumu, uz ko uzmanību vērsis Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments, Tieslietu padomes balsojums bija negatīvs. Tieslietu padome neatbalsta likumā noteikto kārtību, ka rajona (pilsētas) tiesas spriedums lietās par kapitālsabiedrību (akcionāru) sapulču lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, pārsūdzams kasācijas kārtībā.

Tieslietu padomes diskusijās pārliecinošāks atbalsts bija priekšlikumam, ja ir jāatkāpjas no principa par lietu izskatīšanu trīs tiesu instancēs, tad šīs lietas būtu pārskatāmas apelācijas, nevis kasācijas kārtībā. Tas ļautu Senāta resursu virzīt principiālu tiesību normu piemērošanas jautājumu izlemšanai, un vienlaikus sekmētu šo uzņēmējiem un investoriem svarīgo lietu ātrāku izskatīšanu. Apelācijas kārtībā, vēlreiz pārbaudot gan fakta, gan arī tiesību jautājumus, iespējams ātrāk atrisināt problēmas, nekā to darot caur kasācijas instanci, kas nevērtētu pierādījumus, bet nosūtītu lietu atkārtotai izskatīšanai pirmās instances tiesā.

 

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos: pārcelšana, termiņa pagarinājums, aizvietošana

Tieslietu padome atbalstīja Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Marikas Bebrišas pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā, nosakot pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi pildīt pienākumus Rīgas apgabaltiesā.

Tiesnese Bebriša bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, un viņas kandidatūra atzīta par piemērotu šim amatam. Pozitīvu atzinumu devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Marikai Bebrišai ir profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. Kopš 2005. gada viņa ir Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese, bet pēdējos divus gadus pilda Rīgas apgabaltiesas tiesneses pienākumus tiesneša amata vakances laikā.

 

Tieslietu padome atbalstīja tieslietu ministra lūgumu pagarināt Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Intai Jēkabsonei atrašanos tiesneša amatā līdz 2015. gada 28. aprīlim – tas ir, divus gadus pēc maksimālā tiesneša amata vecuma sasniegšanas.

Tieslietu padome uzdeva Jēkabpils rajona tiesas tiesnesim Ramiro Grandānam pildīt Zemgales apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā, bet Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inesei Graudai – pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā uz laiku līdz diviem gadiem.

 

Likumprojektu grozījumiem likumā „Par tiesu varu” Tieslietu padome turpinās skatīt nākamajā sēdē

Tieslietu padome sāka izskatīt izstrādātos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ko Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija nosūtījusi Tieslietu padomes izvērtējumam pirms trešā lasījuma.

Likumprojekts paredz ieviest lietu izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesās, tiesas spriedumu publicēšanu mājaslapā internetā, tiesu priekšsēdētāju pilnvaru paplašināšanu un amata termiņu noteikšanu, kā arī Augstākās tiesas funkciju un struktūras izmaiņas un citas būtiskas reformas tiesu darbībā.

Likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tiesu varu” Tieslietu padome turpinās izvērtēt nākamajā padomes sēdē, kas plānota 22. aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211