4.jūnija sēdē iepazinusies ar Tiesu administrācijas izveidotās Tiesu efektivitātes darba grupas izstrādāto lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas modeli, Tieslietu padome konceptuāli atbalstīja tā ieviešanu pilotversijā atsevišķās pirmās instances tiesās, kā arī apelācijas instancē izskatāmo lietu iekļaušanu šajā modelī.

Lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb lietu “svēršanas” modelis tiek izstrādāts, lai novērtētu tiesu un tiesnešu noslodzi, kā arī lai izlīdzinātu noslodzi starp tiesām un tiesnešiem. Tas izmantojams, lai izvērtētu tiesu statistiku un darbības rādītājus, kā arī lietu sadalē.

Modelis paredz novērtēt katras tiesā saņemtās lietas sarežģītību punktu sistēmā pirms un pēc lietas izskatīšanas. Sākotnējā lietas svara noteikšanai visas lietas klasificētas 42 grupās, pamatojoties uz procesa veidiem un tiesību apakšnozarēm. Tālāk tiek izvērtēti faktori, kas sarežģī lietas izskatīšanu, piemēram, prasījumu skaits; noziedzīgo nodarījumu skaits; prasītāju, atbildētāju un liecinieku skaits; apsūdzēto, cietušo un liecinieku skaits; lietas pierādījumu un materiālu apjoms; ārvalstu elements, valsts noslēpums; procesuālie lēmumi, kas ietekmē lietas sarežģītību. To visu ņemot vērā, nosaka lietas svaru sadalei. Savukārt pēc lietas pabeigšanas identificē lietas izskatīšanas gaitā radušos sarežģījušos faktorus, kas piešķir papildus punktus. Tādējādi nosaka lietas gala svaru, kas ietekmē tiesneša un tiesas noslodzes novērtējuma rādītājus. 

Lietu sarežģītības noteikšanas metodika izstrādāta, pamatojoties uz CEPEJ pētījuma atziņām. Rīkotas gan darba grupas kopējās sanāksmes, gan pēc specializācijas civiltiesībās un krimināltiesībās. Lai noteiktu vidēji patērēto laiku darbam ar lietām, notika pirmās instances tiesas tiesnešu ekspertīze “lietu svēršanā” – tikšanās ar vairāk nekā 300 tiesnešiem, 191 tiesnesis piedalījās aptaujā, kas veikta šim nolūkam.  

Tiesu efektivitātes darba grupa Tiesu administrācijā izveidota, lai ieviestu Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) Latvijas tiesu sistēmas 2018.gada novērtējuma ieteikumus tiesu darba pārvaldībā. Darba grupā darbojas 27 tiesu un citu institūciju deleģēti pārstāvji: pirmās un apelācijas instances tiesu tiesneši un priekšsēdētāji, Augstākās tiesas, Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas deleģētie pārstāvji.

“Lietu svēršanas” modeļa izstrādāšana ir pirmais darba grupas uzdevums. Turpmāk tā darbosies, lai izstrādātu ieteikumus citu rīcības plānā definēto prioritāšu ieviešanai – lietu izskatīšanas termiņu standartu noteikšanas metodoloģijas attīstīšanai; cilvēkresursu pārvaldības un budžeta plānošanu nodrošināšanai atbilstoši tiesu noslodzei; Tiesu informācijas sistēmā ievadīto tiesu datu kvalitātes uzlabošanai; informācijas sistēmu un biznesa inteliģences rīkus pilnveidošanai lietu sadalē un tiesu noslodzes uzraudzībā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211