Tieslietu padome uzskata, ka 26. maijā Saeimā pieņemtie grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību nenodrošina Satversmes tiesas sprieduma izpildi un nenovērš normatīvā regulējuma trūkumus, kas saistīti ar konstitucionālo institūciju un Tiesībsarga budžeta pieprasījuma neatkarības nodrošināšanu.

Tieslietu padome atzīst, ka Saeimas piedāvātais risinājums paredz tikai formālu šo iestāžu viedokļu fiksēšanu Ministru kabineta dokumentos un pēc būtības vēl vairāk ierobežo institūciju budžeta pieprasījuma procesu.

Šādu atzinumu Tieslietu padome sniegusi 31. maija sēdē, izvērtējot Likuma par budžetu un finanšu vadību ietekmi uz vairāku tiesu sistēmā ietilpstošo institūciju darbību un tiesu sistēmas neatkarību kopumā.

Tieslietu padome norāda, ka spēkā esošais Likums par budžetu un finanšu vadību nosaka, ka Augstākās tiesas, Satversmes tiesas un citu konstitucionālo institūciju, kā arī Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījumi līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāmi. Savukārt jaunā likuma redakcija pieļauj grozīt budžeta pieprasījumus jau līdz to iesniegšanai Ministru kabinetā, ja institūcijas neievēro Ministru kabineta noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu attiecīgajai iestādei.

Grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību Saeima pieņēma, lai izpildītu Satversmes tiesas 2010. gada novembra spriedumu lietā par šī likuma 19. panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44. panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87. pantam. Tieslietu padome uzskata, ka Saeima, izpildot pienākumu novērst normatīvā regulējuma trūkumus, Satversmes tiesas spriedumu nav vērtējusi kontekstā ar citiem Satversmes tiesas spriedumiem, uz kuriem konkrētajā lietā atsaucas tiesa.

Grozījumus likumā Saeima pieņēma 26. maijā steidzamības kārtībā, nesagaidot un neuzklausot Tieslietu padomes viedokli.

Valsts kontrole, pēc kuras pieteikuma Satversmes tiesa ierosināja un skatīja lietu par Likumu par budžetu un finanšu vadību, aicinājusi Valsts prezidentu neizsludināt likuma grozījumus un nodot tos Saeimai otrreizējai caurlūkošanai. Valsts prezidentam nosūtīts arī Tieslietu padomes atzinums par Saeimas pieņemto likumu.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211