4. oktobrī bija Latvijas tiesu sistēmas vēsturē nozīmīgs notikums – uz pirmo sēdi pulcējās Tieslietu padome.

Tieslietu padomes pirmajā sēdē par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja Augstākās tiesas senatori Ināru Gardu. Tieslietu padomes priekšsēdētājs saskaņā ar likumu ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes sēdē apstiprināja Tieslietu padomes reglamentu, kas nosaka padomes darba organizāciju.

Reglaments nosaka, ka padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai ja to pieprasa viena trešdaļa padomes locekļu. Reglamentā noteikta kārtība, kā tiek iesniegti priekšlikumi par padomes sēdē izskatāmiem jautājumiem, izziņots par sēdi padomes locekļiem un pārstāvjiem ar padomdevēja tiesībām, kā tiek protokolētas sēdes un glabāti Tieslietu padomes sēdes protokoli un lēmumi, kā arī citi Tieslietu padomes darba organizācijas jautājumi.

Tieslietu padomes sēdes ir atklātas, ja padome nav lēmusi citādi. Par to, kāda informācija būs ierobežotas pieejamības, Tieslietu padome lems kādā no nākamajām sēdēm.

Padome var pieņemt lēmumus arī rakstveida procesā. Ja kāds no padomes locekļiem iebilst pret rakstveida procedūru konkrētā jautājuma izskatīšanā, tiek sasaukta padomes sēde.

Informāciju par Tieslietu padomes darbu publicēs Augstākās tiesas mājas lapā.

Tieslietu padome 4. oktobra sēdē pieņēma arī lēmumus par tiesnešu aizstāšanu pagaidu prombūtnes laikā. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi viņas prombūtnes laikā no šī gada 20. oktobra līdz 2011. gada 27. janvārim aizstās Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Vēsma Kakste, bet Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā tiesneša prombūtnes laikā šīs tiesas tiesneša pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesas tiesnese Iveta Meldere.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211