Tieslietu padome uzskata, ka nav samazināmas prasības tiesneša profesionālajai pieredzei, pretendējot amatā uz augstākās instances tiesu, un saglabājams likumā “Par tiesu varu” noteiktais darba pieredzes kritērijs. Tas ir, pretendējot uz apgabaltiesas tiesneša amatu – 6 gadi, uz Augstākās tiesas tiesneša amatu – 10 gadi kopējais darba stāžs tiesneša amatā.

Izņēmums ir tiesneši ar doktora grādu, kas var pretendēt ātrāk – ja ir apstiprināti tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, tas ir, pēc trīs gadiem.

Tieslietu padome piekrīt, ka maģistra grāds kā izņēmuma kritērijs ir izslēdzams no likuma.

Skatot plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu” attiecībā par termiņu, kādā tiesnesim ir tiesības ieņemt amatus citā tiesā (arī augstāka līmeņa tiesā) amatā, kas nav tiesneša amats, Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā, starptautiskā tiesā, starptautiskā organizācijā vai citā institūcijā starptautiska projekta ietvaros, Tieslietu padome rosina samazināt šobrīd likumā paredzēto triju mēnešu minimālo termiņu šādai pārcelšanai. Savukārt maksimālais termiņš no trīs gadiem samazināms uz diviem gadiem, lai šis laiks būtu vienāds ar termiņu, kāds likumā paredzēts tiesneša aizvietošanai uz viņa prombūtnes laiku.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 16.oktobra sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211