Tieslietu padome, apspriežot Valsts sekretāru sanāksmē izskatīto jaunā Imigrācijas likuma projektu, pauda noraidošu attieksmi tam, ka iekšlietu ministra lēmumi par ārzemnieku iekļaušanu sarakstā, kam ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta saistībā ar valsts drošības vai sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu, un lēmumi par to piespiedu izraidīšanu būtu pārsūdzami Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Tieslietu padome uzskata, ka šie lēmumi pārsūdzami Administratīvajā apgabaltiesā.

Augstākās tiesas Senāts ir kasācijas instance un neizspriež lietu pēc būtības. Atsevišķos gadījumos var tikt noteikts, ka konkrētā procesā pirmās instances tiesa nav rajona tiesa, taču tam ir nepieciešams attiecīgs pamatojums. Šajā gadījumā šāds pamatojums nav pietiekams. Nav pamata uzskatīt, ka apgabaltiesas tiesneši salīdzinājumā ar Augstākās tiesas tiesnešiem izskatītu lietas sliktākā kvalitātē. Šāda pieeja pazemina uzticēšanos tiesām un tiesnešiem, kā arī tiesu sistēmai kopumā. Bez tam, veidojot skaidru un saprotamu tiesu sistēmas modeli, nav akceptējams, ka kā pārsūdzības instance faktiski pēc savas būtības vienādas lietas vienlaikus skata gan Administratīvā apgabaltiesa, gan Augstākā tiesa, kas ir dažāda līmeņa tiesas.

Bez tam ar jaunākajiem grozījumiem vairākos likumos, piemēram, likumā “Par valsts noslēpumu”, Administratīvajai apgabaltiesai jau ir uzticēts izskatīt vairākas lietu kategorijas, kas ir saistītas ar valsts drošības jautājumiem. Administratīvās apgabaltiesas telpas no drošības standartu viedokļa ir pielāgotas šādu lietu izskatīšanai.

Uz Iekšlietu ministrijas un Valsts drošības dienesta argumentu, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvaroti Augstākās tiesas tiesneši veic operatīvās darbības pasākumu sankcionēšanu, Senāta Administratīvo lietu departaments norādījis – tas nenozīmē, ka tāpēc Augstākajai tiesai ir jāizskata kasācijas instancei neraksturīgas administratīvās lietas. Operatīvās darbības pasākumu sankcionēšana ir citas tiesību jomas lietas un to pārbaudes saturs nav salīdzināms ar administratīvajā lietā noskaidrojamiem un pārbaudāmiem apstākļiem.  

Tieslietu padomes viedoklis tiks nosūtīts Ministru kabinetam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211