Lai sekmētu tiesnešu amata vakanču operatīvāku aizpildīšanu un līdz ar to – efektīvāku tiesu darbu, Tieslietu padome noteica, kādā termiņā izsludināms iekšējais konkurss starp tiesnešiem, ja rajona (pilsētas) tiesā vai apgabaltiesā radusies tiesneša amata vakance.

Ja informācija par vakanci ir zināma iepriekš, piemēram, ja tiesnesis dosies pensijā, Tiesu administrācijai jāizsludina konkurss ne vēlāk kā mēnesi pirms vakances atklāšanās. Citos gadījumos – trīs darba dienu laikā no dienas, kad informācija par vakanci saņemta Tiesu administrācijā.

Ja Tiesu administrācija vai tiesas priekšsēdētājs, vērtējot noslodzi attiecīgajā tiesā, secina, ka vakanci nav nepieciešams aizpildīt, Tiesu administrācijai divu darba dienu laikā no informācijas saņemšanas par vakanci jānosūta tieslietu ministram lūgums vērsties Tieslietu padomē, lai izvērtētu tiesnešu skaitu konkrētajā tiesā un nepieciešamības gadījumā to mainītu.

Tieslietu padomes 8.decembrī apstiprinātais Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikums nosaka starp tiesnešiem izsludināta konkursa organizēšanas un norises kārtību. Ja vakantā tiesneša amata vieta netiek aipildīta šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, vakances aizpildīšana notiek ārējā konkursā saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību.

Tieslietu padome iepriekš konceptuāli atbalstījusi priekšlikumu, ka apgabaltiesas tiesneša amata vakances gadījumā uzreiz rīkojams atklāts konkurss, taču šī risinājuma ieviešanai turpināma normatīvā regulējuma analīze un diskusijas.

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu konkursa nolikums

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211