No 1.marta, kad noslēdzas tiesu teritoriālā reforma un pirmās instances tiesu reorganizācija, Latvijā darbu turpina deviņas vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas.

Pildot likumā “Par tiesu varu” paredzēto pienākumu, Tieslietu padome pieņēma vēl pēdējos lēmumus, kas saistīti ar tiesu reformu, proti, katram tiesnesim noteica amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros.

Kurzemes rajona tiesā noteica šādas amata pienākumu izpildes vietas:

Kuldīgā – tiesnesēm  Dainai Alksnei, Andai Brīzei, Lienai Jansonei, Anitai Simsonei un zemesgrāmatu tiesnesēm Dinai Rīnai un Odetai Turkai;

Ventspilī – tiesnešiem Sandrai Eglītei, Ilzei Fišerei, Andrejam Grūbem, Igoram Kligačam, Ivaram Ķiplokam, Sarmītei Lucavai, Olgai Macpanei, Ilonai Rudzītei un zemesgrāmatu tiesnesēm Dacei Riekstiņai un Andai Niedolai;

Liepājā – tiesnešiem  Aijai Āvai, Jānim Bumbierim, Aivai Daiderei, Anitai Eglijai, Iļjam Grigorjevam, Ingai Kadeģei, Arnim Lapiņam, Lolitai Laurei, Maijai Jansonei, Ilgvaram Jaunģelžem, Renaram Jūrmalim, Indrai Pelnēnai, Aijai Pomerancei, Intai Pūcei, Ligitai Vīksnai un zemesgrāmatu tiesnesēm Elgai Guitānei, Evikai Klēpei un Sniedzei Rūjai;

Saldū – tiesnesēm Gunitai Galiņai, Intai Kalniņai, Selgai Lapejevai, Sigitai Ozolai un zemesgrāmatu tiesnesēm Anželikai Drekslerei un Renātei Dzeniņai;

Talsos – tiesnešiem Ainaram Feldmanim, Alvim Jēkabsonam, Vinetai Pavlovskai, Ilzei Valbakai un zemesgrāmatu tiesnesēm Jolantai Āboliņai un Baibai Volfai-Riekstiņai.

Vidzemes rajona tiesā noteica šādas amata pienākumu izpildes vietas:

Alūksnē tiesnesēm Ivetai Puriņai, Sanitai Vilciņai, Antrai Strupulei un zemesgrāmatu tiesnesei Ingrīdai Brūverei;

Cēsīs – tiesnešiem  Anitai Bērziņai, Dacei Blūmai, Līgai Karlsonei, Agitai Papulei, Dainai Ročānei, Laurim Šņepstam un zemesgrāmatu tiesnesēm Inesei Kiršteinei un Baibai Lielpēterei;

Gulbenē – tiesnesēm Maijai Bogdanei, Guntai Gulbinskai, Rasmai Mednei, Guntai Širakai un zemesgrāmatu tiesnesei Inesei Čakšai;

Limbažos – tiesnešiem Dainai Glinkai, Anitai Grīnbergai, Kārlim Jansonam, Aijai Miķelsonei un zemesgrāmatu tiesnesei Sandrai Vītolai;

Madonā – tiesnešiem Dainim Pēterim Kļaviņam, Ilzei Lazdiņai, Kornēlijai Počai, Guntai Rezgoriņai, Aldim Stienim un zemesgrāmatu tiesnesei Baibai Caunītei;

Valkā – tiesnesēm Marutai Balodei, Sandrai Dreijai un zemesgrāmatu tiesnesei Aijai Grāvei;

Valmierā – tiesnešiem Jānim Grīnbergam, Gunai Krieviņai, Didzim Līdacim, Ingrīdai Liepai, Alvim Melbergam, Itai Seisumai, Agritai Sīmanei un zemesgrāmatu tiesnesēm Antrai Bušmanei un Lolitai Marovskai.

Zemgales rajona tiesā noteica šādas amata pienākumu izpildes vietas:

Jelgavātiesnesēm Līgai Ašmanei, Daigai Danšinai, Initai Dzerkalei, Lailai Fogelei, Laurai Francei, Irinai Freimanei, Mairai Griķei, Lailai Gulbei, Ivetai Kniplokai, Kristīnei Konderko, Nellijai Paņkivai, Dacei Ruško, Ivetai Salakai, Kristīnei Zaurai un zemesgrāmatu tiesnesēm Teiksmai Cīrulei, Inesei Trēdei un Inesei Ziediņai.

Diviem tiesnešiem Zemgales rajona tiesā noteica amata pienākumu izpildes vietu tiesneša pagaidu prombūtnes laikā: Andrim Škutānam Jelgavā, Ingai Putrai Dobelē.

Par citiem Zemgales rajona tiesas tiesnešiem Tieslietu padome jau bija pieņēmusi lēmumus 19.februārī.

Rēzeknes tiesā noteica šādas amata pienākumu izpildes vietas:

Balvos – tiesnešiem Jūlijai Kamiševai, Simonai Gmirekai, Arvim Garajam un zemesgrāmatu tiesnesei Vijai Pužulei;

Ludzā – tiesnešiem Silvijai Saleniecei, Gunāram Strucinskim, Intai Marnauzai;

Rēzeknē – tiesnešiem Gaļinai Aleksejevai, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei, Andrim Jonikānam, Tatjanai Maļinovskai, Pēterim Novičenokam, Sanitai Rūtenai-Laizānei, Dimitrijam Zamjatinam, Andrim Zutim un zemesgrāmatu tiesnešiem Diānai Koroševskai, Gunāram Siliņam un Elīnai Volikai.

Daugavpils tiesā noteica šādas amata pienākumu izpildes vietas:

Daugavpilī – tiesnešiem Ģirtam Aizsilam, Jūlijai Baufalei, Vladimiram Isajevam, Jurim Kokinam, Ivetai Kromānei, Vitai Lāčplēsei, Arvīdam Ozerskim, Regīnai Paipalei, Kasparam Rinčam, Jānim Šaušam, Geļenai Simoņukai, Intai Šteinei, Ilonai Vaivodei, Janai Zīlei un  zemesgrāmatu tiesnesēm Tatjanai Ivanovai, Ligitai Multiņai, Jurim Taukulam un Zeltītei Zdanovičai;

Krāslavā – tiesnesēm Inārai Galejai, Guntai Kusiņai, Ingai Stivriņai;

Preiļos – tiesnesēm Anitai Stikānei, Irinai Beitānei, Ritai Krēsliņai un zemesgrāmatu tiesnesei Lidijai Mičulei.

Rīgas rajona tiesā noteica šādas amata pienākumu izpildes vietas:

Jūrmalā – tiesnešiem Ingrīdai Bitei, Raimondam Bulam, Ilzei Freimanei, Ingunai Gailei, Gundegai Lapiņai, Diānai Liepiņai, Guntai Viļumsonei, Olgai Žukai;

Rīgā – tiesnesēm Ivonnai Ādamsonei-Stružai, Ievai Bāliņai, Svetlanai Beļajevai, Santai Bernhardei, Inesei Biteniecei, Ievai Čudinai, Ingai Lipskai, Intai Naruškai, Ilonai Ozoliņai-Kļaviņai, Vitai Puškundzei, Inesei Siliņevičai, Elīnai Slišānei, Elitai Stivriņai, Natālijai Zavadskai;

Siguldā – tiesnesēm Maijai Dreimanei, Valijai Grebežniecei, Aijai Ilsterei, Vinetai Mazurei, Inetai Riekstiņai.

 

Turpmāk lemt par tiesneša pārcelšanu uz citu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma varēs tikai tad, ja tiesnesis būs devis tam piekrišanu.

Rīgas pilsētas tiesu – Latgales priekšpilsētas tiesas, Vidzemes priekšpilsētas tiesas un Pārdaugavas tiesas – tiesnešiem nenoteica amata pienākumu pildīšanas vietu, jo tā visiem ir Rīga.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211