Pirmdien, 20. jūnijā, Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma grozījumus rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā, lai pilnveidotu atlases komisijas darbu un nodrošinātu tās darba nepārtrauktību.

Ar grozījumiem rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā tiek paredzēts – ja atlases komisijas loceklis tiek pārcelts cita līmeņa tiesā vai maina specializāciju, viņa pilnvaras saglabājas līdz jauna komisijas locekļa iecelšanai.

Tāpat Tieslietu padome nolēma par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju iecelt tiesnesi Raimondu Rinču. Jaunajā amatā tiesnesis R.Rinčs iecelts uz pieciem gadiem. R.Rinčs ir ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē. Desmit gadus pildījis prokurora amata pienākumus Jelgavas pilsētas prokuratūrā un Zemgales tiesas apgabala prokuratūrā. No 2011. gada strādā kā tiesnesis Zemgales apgabaltiesā.

Papildu informācija:

Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasei Tieslietu padome uz trim gadiem izveido komisiju, kuras sastāvā ir trīs senatori, trīs apgabaltiesu tiesneši un trīs rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši. 

Analoģiskus grozījumus Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas darba pilnveidošanai, Tieslietu padome lēma veikt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā - ja kolēģijas loceklis tiek pārcelts cita līmeņa tiesā vai maina specializāciju, viņa pilnvaras saglabājas līdz jauna kolēģijas locekļa ievēlēšanai.

Tieslietu padomes apstiprinātā rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība nosaka, ka pēc atlases komisijas atzinuma par kandidāta piemērotību amatam saņemšanas, Tieslietu padome lemj par kandidāta iecelšanu amatā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380