Tieslietu padome 15.oktobrī nosūtījusi informācijas pieprasījumu tieslietu ministram Jānim Bordānam, lūdzot sniegt informāciju un skaidrojumu par Tieslietu ministrijas sagatavoto plānošanas dokumentu  – izvērtējumu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai no Eiropas Savienības (ES) Sociālā fonda līdzekļiem 2014.-2020.gadam, uz kura projekta pirmreizējās apspriešanas sanāksmi 17.oktobrī ministrija ir aicinājusi atsevišķus tiesu varas pārstāvjus.

Tieslietu padome par šādu dokumenta projektu, tā saturu, kā arī par plānošanas dokumenta apspriešanā pieaicinātajām personām un to izraudzīšanās kritērijiem nav informēta.

Izvērtējot Tieslietu ministrijas nosūtītās vēstules atsevišķiem tiesu varas pārstāvjiem un ministrijas valsts sekretāra vietnieces tiesu jautājumos publiskajā intervijā pausto informāciju, kā arī iespēju robežās apzinot citu publiski pieejamu informāciju, Tieslietu padome vēlas saņemt skaidrojumu, kāpēc Tieslietu padome līdz šim nav informēta par Tieslietu ministrijas un, iespējams, citu institūciju aktivitātēm saistībā ar ministrijas sagatavoto izvērtējumu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai no ES Sociālā fonda līdzekļiem 2014.-2020. gadam un par Partnerības līgumā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam un darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” ietvertajiem plāniem saistībā ar tiesu varu.

Tieslietu padome lūdz skaidrojumu, kā tieši plānots stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitāti ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu lietu izmeklēšanu un iztiesāšanu, kā tas norādīts programmā „Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī to, kā ES fondu izlietošana ietekmēs Partnerības līgumā ietverto ieteikumu pabeigt reformas, lai uzlabotu tiesu iestāžu efektivitāti un kvalitāti un samazinātu neiztiesāto lietu skaitu un tiesvedības ilgumu, tostarp attiecībā uz maksātnespēju.

Publiski pieejamā informācijā norādīts, ka plānošanas dokumentu izstrādes procesā ir notikusi regulāra komunikācija un dokumentu oficiāla saskaņošana. Tieslietu padome vaicā ministrijai, vai ir kāds īpašs iemesls, kāpēc nedz regulārajā komunikācijā, nedz arī dokumentu oficiālajā saskaņošanā netika iesaistīta Tieslietu padome.

Tāpat tiek norādīts, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu sagatavošanos 2014.-2020.gada ES fondu investīciju periodam, ir izveidota partnerības platforma – Pagaidu uzraudzības komiteja, procesā iesaistot visas ieinteresētās puses. Tieslietu padome vēlas zināt, kas tiek uzskatīts par „ieinteresēto pusi” un kāpēc Tieslietu padome nav informēta par Pagaidu uzraudzības komitejas izveidošanu un tās darbību.

Likums „Par tiesu varu” noteic, ka Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Arī Satversmes tiesa vairākkārt savos spriedumos norādījusi, ka likumdevējam ir jādod iespēja tiesu varai vai neatkarīgai institūcijai, kas pārstāv tiesu varu, izteikt savu viedokli par jautājumiem, kuri ietekmē tiesu darbību.

 

Tieslietu padomes vēstuli tieslietu ministram skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211