Pirmdien, 22. aprīlī Tieslietu padome turpinās izvērtēt izstrādātos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, ko Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisija nosūtījusi Tieslietu padomes izvērtējumam pirms trešā lasījuma.

Likumprojekts paredz ieviest lietu izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesās, tiesas spriedumu publicēšanu mājaslapā internetā, tiesu priekšsēdētāju pilnvaru paplašināšanu un amata termiņu noteikšanu, kā arī Augstākās tiesas funkciju un struktūras izmaiņas un citas būtiskas reformas tiesu darbībā.

Otrs jautājums, par ko Tieslietu padomei jāformulē savs viedoklis, ir par Satversmes tiesā ierosināto lietu „Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”, kurā Tieslietu padome ir atzīta par pieaicināto personu.

Apstrīdētā norma paredz: ja kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 464.1panta pirmajā daļā minētajām prasībām un ja apelācijas instances tiesa nav pieļāvusi likuma 452.panta trešās daļas noteikumu pārkāpumu, senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību arī gadījumā, kad nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Pieteikuma iesniedzējs pauž viedokli, ka apstrīdētā norma atņem tam tiesības pārsūdzēt lēmumu un nenodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu. Senatoru kolēģija jautājumu par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu nevarot izvērtēt, ja neskata lietu pēc būtības kasācijas instancē.

Tieslietu padome izskatīs arī tiesnešu karjeras un citus jautājumus.

Tieslietu padomes sēde notiks 22.aprīlī Augstākās tiesas 461.zālē. Sākums plkst.13.00.

 

 Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211