Atbalsta tiesu budžeta pieprasījumu

Tieslietu padome 21. novembra sēdē atbalstīja Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu un Tieslietu ministrijas apkopoto apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu budžeta pieprasījumu 2012. gadam.

Apgabaltiesu un rajona (pilsētas) tiesu budžeta pieprasījums 2012. gadam plānots 28 301 144 latu apmērā, kas ir par 284 486 latiem mazāks nekā 2011. gada budžets. Par 170 486 latiem samazināts finansējums atlīdzībai, kas 2011. gadā bija vienreizēja kompensācija tiesnešiem saistībā ar iekļaušanu vienotajā atlīdzības sistēmā. Ieviešot elektronisko pavēstu sistēmu, par 130 000 latiem samazināta prognoze ieņēmumiem par tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu, attiecīgi samazinot izdevumus par šiem pakalpojumiem.

Augstākās tiesas budžeta pieprasījums 2012. gadam plānots 2 931 358 lati, kas ir par 30 951 latu mazāk nekā 2011. gadā. Arī Augstākās tiesas budžeta samazinājums saistīts ar 2011. gadā tiesnešiem piešķirto vienreizējo kompensāciju, iekļaujot tiesnešu atalgojumu vienotajā atlīdzības sistēmā.

Tieslietu padomes atbalstītais tiesu budžeta pieprasījums tiks virzīts valdībai 2012. gada valsts budžeta apstiprināšanai.

 

Atbalsta tiesu un tiesu namu darbības teritoriju projektu

Tieslietu padome atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu par tiesu un tiesu namu darbības teritorijām. Noteikumi jāpieņem jaunā redakcijā, jo ar 2012. gada 1. janvāri rajona (pilsētas) tiesām tiek pievienotas zemesgrāmatu nodaļas un ir nepieciešams noteikt to darbības teritorijas.

Rajona (pilsētas) tiesām pievienoto zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorija atbildīs rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijai, taču paredzēti daži izņēmumi. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas sastāvā paredzēta zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorija būs visa Rīgas pilsēta. Rīgas rajona tiesas sastāvā būs zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorijai atbilst Rīgas rajona tiesas un Siguldas tiesas darbības teritorija. Daugavpils tiesas sastāvā paredzēta zemesgrāmatu nodaļa, kuras darbības teritorijai atbilst Daugavpils tiesas un Krāslavas rajona tiesas darbības teritorijas.

 

Neatbalsta grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Tieslietu padome neatbalstīja Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz mainīt Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu.

Likuma grozījumi paredz samazināt Augstākās tiesas tiesnešu pārstāvniecību Tiesnešu disciplinārkolēģijā un kā pastāvīgus locekļus tās sastāvā iekļaut tieslietu ministru un ģenerālprokuroru. Bez tam paredzēts, ka Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām varētu piedalīties tiesībsargs, Zinātņu akadēmijas pārstāvis, tiesnešu biedrību pārstāvji un atsevišķās lietās - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis.

Tieslietu padome uzskata, ka korporatīvo attiecību ietekmes risku disciplinārlietu izskatīšanā mazina Disciplinārtiesas izveidošana Senātā, kurā var pārsūdzēt disciplinārkolēģijas lēmumus.

Apgabaltiesu un rajona tiesu pārstāvji pauda atbalstu līdzšinējai Augstākās tiesas tiesnešu pārstāvniecībai disciplinārkolēģijā. Tiesnešu discipinārkolēģijas sastāva paplašināšana ar izpildvaras, citu tiesu varas institūciju vai sabiedrības pārstāvjiem nesekmēs tiesnešu disciplinārlietu neatkarīgu un objektīvu izskatīšanu. Tieslietu ministram šobrīd dotas tiesības ierosināt disciplinārlietas par visu instanču tiesnešiem, līdz ar to viņam būtu jāpiedalās paša ierosināto disciplinārlietu izskatīšanā. Savukārt, iekļaujot ģenerālprokuroru Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā, varētu veidoties situācijas, kad ģenerālprokurors piedalās lēmuma pieņemšanā par disciplinārlietas materiālu nosūtīšanu pašam sev jautājuma izlemšanai par iespējamo tiesneša kriminālatbildību.

Tieslietu padomē izskanēja priekšlikums paplašināt iespēju Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu pārsūdzēšanai, šādas tiesības paredzot arī disciplinārlietas ierosinātājam. Tika rosināts domāt par vienotas tiesu sistēmas disciplinārkolēģijas veidošanu.

 

Nosaka tiesas tiesnešu amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica, ka ar Saeimas 3. novembra lēmumu rajona (pilsētas) tiesneša amatā ieceltā Liene Mikulāne tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

Savukārt jau 3. novembrī, pieņemot lēmumu rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdevusi Aizkraukles rajona tiesas tiesnesei Inesei Belickai pildīt Zemgales apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša amata vakances laikā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211