Lai pārrunātu tiesu darbā aktuālus jautājumus, pie kā tiek strādāts Tieslietu padomē, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs 16.aprīlī tikās ar apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem.

Pamatjautājums bija par apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kura tiek pārstrādāta atbilstoši Tieslietu padomes noteiktajam principam, ka visi kandidāti – gan tiesneši, gan juristi, kas nav tiesneši, – piedalās vienā konkursā. Ar tiesu priekšsēdētājiem pārrunāti šādas kārtības atsevišķi aspekti. Viennozīmīgs viedoklis bija, ka konkurss attiecināms uz pirmās instances tiesnešiem, kas vēlas pāriet apgabaltiesas tiesneša amatā, bet ne uz apgabaltiesas tiesnešiem, kas pāriet no vienas apgabaltiesas uz citu. Tas būtībā uzskatāms par dienesta vietas maiņu nevis par iecelšanu par apgabaltiesas tiesnesi, taču arī tādos gadījumos uzklausāms arī abu attiecīgo apgabaltiesu priekšsēdētāju viedoklis par šādas pārcelšanas ietekmi.

Attiecībā uz konkursu, kurā piedalās pirmās instances tiesneši un juristi, kas nav tiesneši, uzklausīts tiesu priekšsēdētāju viedoklis par atlases procesa organizēšanu, kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas un Tieslietu padomes kompetenci šajā konkursā.

Otrs jautājums, ko Tieslietu padomes priekšsēdētājs pārrunāja ar tiesu priekšsēdētājiem, bija par tiesnešu apmācību saturu. Tieslietu padomes priekšsēdētāja ieskatā mācību saturs jāveido, balstoties pamatā uz Tieslietu padomes, tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu pašpārvaldes institūciju ieteikumiem, un ne tik daudz uz atsevišķu tiesnešu aptaujās izteiktām vēlmēm. Tiesu priekšsēdētāji aicināti pārdomāt priekšlikumus un iesniegt tos Tieslietu padomei.

Uzklausīts arī tiesu priekšsēdētāju viedoklis par tiesnešu dalību dažādās komisijās, kas nav saistītas ar tiesu darbu, bet ir veidotas izpildvaras funkciju veikšanai. Pārrunātas arī problēmas, ar ko tiesas saskaras saistībā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma prasību izpildi. Ja citām valsts institūcijām oficiālās elektroniskās adreses sistēma ir integrēta viņu IT sistēmās, tad ar Tiesu informatīvo sistēmu tā nav sasaistīta. Līdz ar to tās izmantošana tiesu darbā nav efektīva, rada papildu slodzi un lielu laika patēriņu. Tiesas gaida problēmas risinājumu no ministrijas un Tiesu administrācijas.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ar apgabaltiesu un rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem tiekas regulāri pirms tiesu sistēmai svarīgu jautājumu skatīšanas Tieslietu padomē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211