Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 11.novembrī, uzklausīs Tieslietu ministrijas informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācībai. Tieslietu padome bija nosūtījusi informācijas pieprasījumu tieslietu ministram, lūdzot sniegt informāciju un skaidrojumu par ministrijas sagatavoto plānošanas dokumentu  – izvērtējumu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai no ES Sociālā fonda līdzekļiem 2014.-2020.gadam, uz kura projekta pirmreizējās apspriešanas sanāksmi ministrija bija aicinājusi atsevišķus tiesu varas pārstāvjus, bet ne Tieslietu padomi.

Tieslietu ministrija informēs Tieslietu padomi arī par Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē apspriesto jautājumu par tiesu varai radniecīgu profesiju stāžu ieskaitīšanu tiesnešu stāžā. Tieslietu padome iepriekšējā sēdē nolēma rosināt tiesneša stāžā, kas dod tiesības uz izdienas piemaksu, ieskaitīt arī citos tiesneša amatam radniecīgos amatos nostrādāto laiku.

Tāpat Tieslietu padome izskatīs Tieslietu ministrijas sagatavotās vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standartu noteikšanai tiesās, kas izstrādātas, lai veicinātu vienotu praksi likuma „Par tiesu varu” 27.1panta „Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā” piemērošanā un vienotu normu izpratni.

Pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma sēdes darba kārtībā jautājums par kompetenču pārdali starp tiesu instancēm civilprocesā. Pakāpeniska kompetenču pārdale starp tiesu instancēm uzsākta, lai nodrošinātu likumā „Par tiesu varu” veikto grozījumu, ar kuriem nostiprināta pāreja uz tā saukto „tīro tiesu instanču” sistēmu jeb Augstākās tiesas palātu darbības pakāpenisku izbeigšanu, realizāciju. Tāpat saistībā ar šiem likuma grozījumiem vēl viens Tieslietu padomes sēdes darba kārtības jautājums – par tiesnešu kopskaita noteikšanu Augstākās tiesas departamentos un palātās, kā arī par rajona tiesu tiesnešu kopskaitu.

Sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi – tiesu noteikšana tiesneša pienākumu pildīšanai, tiesnešu pārcelšana uz citu tiesu, iecelšana tiesas priekšsēdētāja amatā, kā arī tiesnešu sarakstu apstiprināšana profesionālās darbības kārtējai novērtēšanai 2014. un 2015.gadā.

Tieslietu padome ir saņēmusi Siguldas, Ogres, Dobeles, Cēsu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu darbinieku (vairākās tiesās – arī tiesnešu) vēstules, kurās viņi pievienojas Jelgavas tiesas darbinieku atklātajā vēstulē paustajai neapmierinātībai par tiesu darbinieku darba slodzes palielināšanos, anonimizējot tiesu nolēmumus atbilstoši grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas stājušies spēkā 2013.gada 1.septembrī. Tieslietu padome Jelgavas tiesas darbinieku vēstuli skatīja jau iepriekšējās sēdē, bet plašā tiesu darbinieku neapmierinātība ar darba slodzes palielināšanos un jaunās tehniskās sistēmas nepilnībām liek Tieslietu padomei pie šī jautājuma atgriezties vēlreiz.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 11. novembrī, Augstākajā tiesā, 461.zālē. Sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211