Sakarā ar to, ka rajona (pilsētu) tiesu pārstāvis Tieslietu padomē bijušais Bauskas rajona tiesas tiesnesis Aigars Sniedzītis ir kļuvis par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, Tiesnešu konferencei jāpārvēl viens Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus.

Tieslietu padome lēma, ka šo vēlēšanu procedūru veiks daļēji elektroniski, daļēji klātienē. Proti, Tieslietu padomes locekļa kandidātus tiesneši var izvirzīt elektroniski no 10.oktobra līdz 27.oktobrim. Ņemot vērā tiesnešu aptaujās izteikto vēlmi Tieslietu padomes locekļus uzklausīt klātienē, šāda iespēja attiecībā uz jaunā Tieslietu padomes locekļa amata kandidātiem tiks dota 3.novembra Tiesnešu klātienes konferencē – tajā plānots uzklausīt visu izvirzīto kandidātu redzējumu ne tikai par darbu Tieslietu padomē, bet arī par Tiesnešu konferences pamattēmu – tiesneša neatkarību.

Lai nenoslogotu klātienes tiesnešu konferenci ar laikietilpīgām vēlēšanu procedūrām, jaunā Tieslietu padomes locekļa vēlēšanas nolemts turpināt neklātienē elektroniskās vēlēšanās 10.novembrī.

Tieslietu padome par tiesnešu konferences neklātienes daļas vadītāju noteica Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Sandru Strenci, par sekretāri – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Anitu Rudzišu.

Tieslietu padome noteica arī balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Rīgas rajona tiesas tiesnese Ivonna Ādamsone-Struža, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inese Bērzkalne un Ogres rajona tiesas tiesnese Zita Kupce.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Tieslietu padomes sastāvā ir 15 locekļi – astoņi pastāvīgie locekļi (amatpersonas) un septiņi vēlēti locekļi – tiesneši. Vienu vēlēto Tieslietu padomes locekli ievēl Augstākās tiesas plēnums, bet Tiesnešu konferencei darbam Tieslietu padomē jāievēl sešus tiesnešus – vienu no zemesgrāmatu nodaļu, trīs no rajona (pilsētu) tiesu, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211