Tieslietu padome rakstveida procesā, kas tika izsludināts 23.jūlijā, pieņēmusi lēmumus tiesnešu karjeras jautājumos – par tiesu noteikšanu tiesneša amata pienākumu pildīšanai, par pārcelšanu, par tiesu priekšsēdētāju un vietnieku iecelšanu, par tiesneša pienākumu pildīšanu uz laiku.

Nosaka tiesu, kur pildāmi tiesneša pienākumi

Tieslietu padome noteica, ka Vinetai Mazurei, ko Saeima 18.jūnijā apstiprinājusi rajona (pilsētas) tiesneša amatā, tiesneša pienākumi pildāmi Rīgas rajona tiesā.

Atbalstīta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ineses Strelčas pārcelšana apgabaltiesas tiesas tiesneša amatā un noteikts, ka pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi viņai tiesneša pienākumi pildāmi Rīgas apgabaltiesā.

Inese Strelča rajona (pilsētas) tiesneša amatā ir no 1998.gada un saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu kopš 2013.gada pildīja Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata pienākumus uz laiku.

 

Atbalsta tiesu priekšsēdētāju un vietnieku iecelšanu

Tieslietu padome atbalstīja Vidzemes apgabaltiesas tiesneses Edītes Knēgeres iecelšanu Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem. Edītei Knēgerei ir 26 gadu pieredze tiesneša amatā, kā arī 20 gadu pieredze apgabaltiesas vadīšanā – kopš Vidzemes apgabaltiesas izveidošanas.

Atbalstīta arī Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Ingas Zālītes atkārtota iecelšana Aizkraukles rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Inga Zālīte tiesneša amatā strādā kopš 1993.gada, bijusi Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, bet kopš 2005.gada ir rajona tiesas tiesnese un no 2010.gada – Aizkraukles rajona tiesas priekšsēdētāja.

Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā atkārtoti uz pieciem gadiem iecelta līdzšinējā vadītāja Sandra Vītola, kas šajā amatā ir kopš 2005.gada, bet pirms tam deviņus gadus bija priekšnieces vietniece.

Tieslietu padome atbalstīja arī divu tiesu priekšsēdētāju vietnieku atkārtotu iecelšanu amatos. Uz pieciem gadiem Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājas amatā iecelta tiesnese Linda Vēbere, bet Liepājas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā – tiesnesis Didzis Aktumanis.

 

Uzdod pildīt tiesneša pienākumus citā tiesā uz laiku

Lai nodrošinātu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā trīs tiesnešu sastāvus, Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikumu uzdot Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Mariannai Terjuhanai pildīt tiesneša pienākumus Civillietu tiesu palātā tiesneša vakances laikā.

Savukārt Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Arlitai Zariņai uzdeva pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus šīs tiesas tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 

Jūrmalas tiesas tiesnešus pārceļ darbā Rīgas rajona tiesā

Sakarā ar Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnešu amata vietu pievienošanu Rīgas rajona tiesai Tieslietu padome pieņēma lēmumus par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnešu Svetlanas Beļajevas, Tatjanas Bormanes un Gundegas Lapiņas pārcelšanu darbā Rīgas rajona tiesā un Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu Ināras Jaunzemes un Dainidas Sarmas pārcelšanu darbā Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar 1.augustu.

Visi tiesneši piekrituši savai pārcelšanai.

2015.gada 18.jūnijā Saeimā pieņemti grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas noteic vispārēju pamatu rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijai, paredzot Tieslietu padomes funkcijas un kompetenci tiesu reorganizācijas procesā. Pamatojoties uz to, Tieslietu padome apstiprināja Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijas plānu, kas paredz Jūrmalas pilsētas tiesas pievienošanu Rīgas rajona tiesai ar 1.augustu, un pieņēma arī lēmumu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnešu amata vietu pievienošanu Rīgas rajona tiesai.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211