05.02.2018. Tieslietu padomes lēmums Nr.47

Par maksātnespējas procesu tiesvedību vērtējumu

Vērtējot publiskajā telpā izskanējušo kritiku par maksātnespējas procesu tiesvedību, kā arī sēdē izteiktos viedokļus un ierosinājumus turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā un tiesu sistēmas attīstībā kopumā, Tieslietu padome nolēma:

  1. Aicināt Augstāko tiesu, piesaistot tieslietu jomas ekspertus, apkopot un izanalizēt maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa lietas, kurās apmierināti protesti laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam, un nepieciešamības gadījumā izlases veidā veicot arī to lietu izpēti, kurās protests nav iesniegts.
  2. Aicināt Tieslietu ministriju sadarbībā ar Tiesu administrāciju veikt pārbaudi par tiesnešu specializāciju un lietu sadali maksātnespējas jomā pirmās instances tiesās laikā no 2008. gada līdz 2014. gadam.
  3. Konstatējot, ka kopš 2014. gada ir veiktas būtiskas pozitīvas pārmaiņas maksātnespējas tiesiskajā regulējumā un tiesvedību jomā, sistēmas tālākai pilnveidei un attīstībai izvirzīt šādus uzdevumus:

3.1. Aicināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju sadarbībā ar Tiesu administrāciju izstrādāt un iesniegt nepieciešamo grozījumu projektu tiesnešu profesionālās darbības vērtēšanas saturā un kārtībā, it īpaši attiecībā uz vērtējamās informācijas apjomu.

3.2. Aicināt Tiesu administrāciju stiprināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kapacitāti.

3.3. Atbalstīt grozījumu nepieciešamību Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, paredzot Tiesnešu disciplinārkolēģijai tiesības noteikt tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu.

3.4. Turpinot uzsākto tiesneša amata kandidātu atlases sistēmas pilnveidošanu, izstrādāt tiesneša amata kandidātu atlases kārtību, kas vērsta uz augsti kvalificētu, profesionālu kandidātu iekļaušanu tiesu sistēmā.

3.5. Aicināt tiesu priekšsēdētājus, nosakot tiesnešu specializāciju, nodrošināt lietu nejaušas sadales principa ievērošanu.

3.6. Aicināt tiesnešus, pārskatot zemāku tiesu instanču nolēmumus un konstatējot disciplinārā pārkāpuma pazīmes, informēt par to tiesas priekšsēdētāju.

3.7. Aicināt tiesnešus ievērot ētikas normas, stiprinot sabiedrības uzticēšanos tiesām un tiesiskumu valstī.

3.8. Aicināt tiesnešu pašpārvaldes institūcijas aktīvi sadarboties ar Tieslietu padomi savas darbības efektivitātes pilnveidošanā un tiesu sistēmai būtisku jautājumu identificēšanā un risināšanā.

 

Tieslietu padomes priekšsēdētājs                                                              I.Bičkovičs